Мыттэнқитпыңыркынэт қаагынрэтыльыт ыргин ылёңэт, гапраздникылгав!

Мыттэнқитпыңыркынэт қаагынрэтыльыт ыргин ылёңэт, гапраздникылгав!

Қонъачыңқав ңэтйилгык 2020 гииңитык гантомгавлен Указ варатэн инэнтылевыльын Якутиякэн Айсен Николаева ылёңэт қаагынрэтыльэн.

Указык гивлин : ынанмайңычьын роль қаагынрэтыльа нинэнлеқинэт нымытвальыт вараттэ Эйгысқыкин Республикак Саха (Якутияк) пэнинэмил вальылқыл вагыргын, культуракэн чама промыслат қаагынрэтыльэн Республикакэн Саха (Якутиякэн) рэргыпатык ваңэё, вагыргын қаагынрэтыльэн тынтомгавыркын:

Рытомгавык ылёңэт қаагынрэтыльэн Республикак Саха (Якутияк) эмқынгииңитык ыннэнқав субботак льоргықаек.
 2022 гииңитык праздник ратваа мытлыңқав ылёңэтык льоргықаек.

 Игыр Якутияк мытлыңқликкин ңыроқ қликкин ыннанмытлыңэн тысяч қаат. Ынкы нываңэқэнат ыннэн тысяч мынгытқликкин қаагынрэтыльыт. Қаагынрэтгыргын — ынқэн этнообразующакэн вагыргын.

Кэтэм қаагынрэтыльыт, ыргин вагыргын пэнинэльу нэрэтчыңын йилиил ынкъам культура Эйгысқывараткэн.
Вэнратгырго қорагынрэтыльыт Якутиякэн гэтэйкылин государственныйкэнат программат, гантомгавленат законтэ, ынңин вальыт : «Торкаагынрэтыльын», «Эйгысқыяракэн қаагынрэтгыргын» чама » Ялгытыльын ройыръын».

Мытынкэтъоңатыркын, игыр Ханты — Мансийскак ныгаляқэн конгресс қаагынрэтыльэн ымвараткэн, ынанмайңычьын организаторльо нытвақэн международныйкэн ассоциация «Қаагынрэтыльыт мира».

Ңыроқав съезд Союзкэн амройыръыкэн общин КМНС.

Якутияк рамгогъа  қликкин ңырақав ылёңэтык — қликкин ыннанмытлыңтагнэты льоргықаек городык Якутскак.

 

Рыйилыльэвнин Равтыңана.

Написать комментарий

2 × четыре =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ