Профессиональнай хуончайлэн илэн чииги өндэринуй.

Профессиональнай хуончайлэн илэн чииги өндэринуй.

9 лэвэймэ сисхадэвчэ5а моойчэги Йохон лаҥудэҥги Айсен Николаев указги официальнай  хуончайлэн илэн чииги  пулгэч. 

Указҕа анньэйуол: илвиичэ дитэ ворпэриичэ тадаат хандаачэ эвйэн уурул алҕамлал эвйэн омоги Чавлааҕарги, йөкэ йэрпэйэ лохоҕойнубэги Ассоциация мөрдьэр, илэн моойлги экономикаги Йохон лаҥудэҥги чамумулҕа ичуолҕа  мэньир, илвиичэҕа йохонлаҥудэҥҕа традиционнай эдьилҕа лайарэдуолҕа, хозяйственнай  чаҕадьэлдуолҕа, культурадуолҕа тадаат иэруудуолҕа, илвиичэги чалалҕа өгөтэнуҥ: 

Илвиичэн Хуончайлэ Йохон лаҥудэҥҕа йавнэй пэдаҕат сукунмольҕал эльилльэ субботаҕа пугудьэмэ ниҥин хачилҕа кэрэсул.

2022 с. Хуончайлэ 5 пугудьэмэ ниҥин хачилҕа льэй.

Идьирэ Йохон лаҥудэҥҕа 166 тысяча илэн йуопэ льэй. 1200 илвиичэпэ чаҕадьэнуҥи.
Илэн моойл этническай мэмдэл. Илэн моойлҕа аруу тадаат чавлааҕар омон уурул лайарэйуол. Чамбиилҕа Йохон лаҥудэҥҕа госсударственнай программапэ виэҥа. Таатбандьэ ууйльпэ “Уоҥодьэ илвиичэ”, “Чавлааҕар нимэн илэн моойлги”  “Мирийэньэй нимэнчии” мэньҥа.

Ханты-Мансийскайҕа лукунбурэбэн илвиичэги конгресс ууй. Лэмльэ мэмдэчэги еждународнай ассоциация “Лукунбурэбэн илвиичэпэ”.

Йалмэсчэ солҕидьэ союзги суктуулньэй общинапэги Йохон лаҥудэҥги Эвйэ Алҕамлал омон Чавлааҕарги, йөкэ йэрпэйэ лохоҕойнубэги 24-26 пугудьэмэ ниҥин хачилҕа г. Якутскайҕа льэтэй. 

Аруунмөрийэ – Тоенто Лена

Написать комментарий

19 + тринадцать =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ