Амуоньэй эньиэпэ, абучиэпэ, паадьэдуопэ, пайпэпэ мит титтул пайпэн хуончайлэн  өндэринуй

Амуоньэй эньиэпэ, абучиэпэ, паадьэдуопэ, пайпэпэ мит титтул пайпэн хуончайлэн  өндэринуй

Мит титтул анаан мэ йэвлигинуй. Чама-молитэгэ, нэмэ митха пойуонь пугучэ, йэвлигилпэ, мааруолпэ  киинумк.  Титтэл таатбандьэ чуңдэдамудьэ, амучэ, нотинэй лайарэнумк. Пойуонь пуңуолпэ, чамбиилпэ чуудэwчэпэҕат, wальбэпулҕат, поҕодэ тадаат лэмльэ чама амуо антэтльэнуй.

МЭТ ЭНЬИЭ

 

Ньамиидьиткэ дитэ тэньи
Кинэк ньаавэй ньаачэньил!

Мэт эньиэ!

Йэулидьэдиэ дитэ кинэк
Йэулугэ тэн йуодьииньэл?

Мэт эньиэ!

Удьиьҕатэҥ көдэ чэньий
Кинэк йоҥнэй йахтэньил

Мэт эньиэ!

Туҥунҕатэҥ пойуодьэ виэн
Амундьэньи мэт эньиэ!
                
Улуруо Адуо

Написать комментарий

четыре × три =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ