Ньоока төөрлэн ииндьиддилбу асалбу, Һэбээҥи-дэ асалбан мэргэндукуй Аси инэҥиҥдьин эскэрэм

Ньоока төөрлэн ииндьиддилбу асалбу, Һэбээҥи-дэ асалбан мэргэндукуй Аси инэҥиҥдьин эскэрэм

Тарал доолатан һутэлкэсэл асал бис. Эньинду һурэлни аит биһэкэтэн дулам, бипкэ, теми һурэлтэн аит бидэтэн, бэйдьур абгарач, ньэсэч тэгэттэтэн эйэттэм. Киҥки мэргэлкэн бидэтэн, чэлэн ургэлбу һинданикан, касагач ииндьиддэтэн.

Бинилэтэн аймулдань бидэн! Аймакань!

 

 

Алаганчакова Элвира,6 кл.һупкутти эньми онячан.

 

Эньму бисни аикее!

Эньму ҥалан ньамакее!
Минтэки мусэмрэкэн
һаньиму ҥээрин овран. 
Эньму бидэн!- гөҥнэрэм.
Ноҥман би һооайаврам.

Стих Аниврина Алексеева, писал во втором классе. А сейчас он старшеклассник.

 

Написать комментарий

восемь + четырнадцать =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ