«Дьуу оранни дьугулин» Федеральнай итун эрэк анҥаниду габдьин

«Дьуу оранни дьугулин» Федеральнай итун эрэк анҥаниду габдьин

Һунтэки мут укчэннит Төөр ойлин ииндьидди, гургэвчидди оралчимҥал конгресславур Ханты-Мансийскла чакучавутан. Эври иэчэн биаҕтун тарак конгресс гургэй мудакрин.Элэ конгрессла чэлэн 100 делегатал Россия 17 региолдукун тадук Монголиядук эмритэн.

 

Конгрессту оралчимҥал мээн гургэвур дьугулин укчэннитэн,конкурсалдули есчимэттитэн, мастер-классалбу ичукэнитэн. Ноҥартан мээн мэргэндьур-дэ иасуматтитан ньан, „Дьуу оранни дьугулин“ итун Госдума укчэнмэчэклэн укал идэҥмэн, тарак итун Иҥэньгидэлэ орам иргэчиндун бэлэннэвэн гөөнитэн.

„Бутун Төөр оралчимҥалтан“ ассоциациялатан 10 бугалдук бис. Ҥунэмэчимҥэтэн Сергей Харючи. Ноҥан дьулдэлэн эрэк ассоциацияв Михаил Погодаев ҥуунэмэттин. Дьулэски эррөчин конгресс Монголияла бидьин.


Аят Сатаров дукран.
З.Степанова эвэдилэ тулматтан.

ЯНАО губернаторан пресс-службан һиньанни.

 

Эрэк анҥамта укчэнэк ньучидиван һэргилэ таҥалда

Написать комментарий

2 × 5 =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ