ТИӇ НЬЭМОЛҔИЛГЭ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОНГЭЛЭ «ЛЭДДЭН НУМЭН ААСЬЭНЙУӨНУБЭГЭН» МИНДИН ЛЬЭӇИЛЭ

ТИӇ НЬЭМОЛҔИЛГЭ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОНГЭЛЭ «ЛЭДДЭН НУМЭН ААСЬЭНЙУӨНУБЭГЭН» МИНДИН ЛЬЭӇИЛЭ

Мит мондьон оодьиильи, аасьэ мойлбэн шоромопул шахальааӈитэй конгресс аадин Ханты-Мансийский городкэ.

Vll Всемирный аасьэ мойлбэн  шоромон конгресспэги, международный Ассоциация «Аасьэ мойлбэн мир шоромоньулпэ» монут, 8 иисьэдамун киндьэгэ чэмэрэйльэл. Таа уйит льэльэлӈи 100 делегатпэ 17 Россия регионпэгэт таат Монголиягэт.

 

Таӈ конгресскэ уйит аасьэ мойлбэн шоромопул, ниӈин анньэт, молльэлӈи ходо титтэл титтэ регионпэгэ омось уйильэлӈи, таат конкурспэгэлэ кишэт аальэлӈа, мастер-класспэгэлэ, пундуӈа ходо титтэ лэмэн лэгулпэгэлэ аануӈа.

 

Мусьинбэн рекомендацияпэгэ документ мероприятиегэн, чомоштин омось модололпэги аасьэ мойлбэн шоромопӈин, модьиили миндин федеральный уровеньгэ таатмиэй законэк «Лэддэн нумэн аасьэйуөнубэгэн».

Таӈ законэк чуо шэйрэӈа Государственный Думагэ, тамун лэддэн аасьэйуөнубэ омось хонгэн монут миндин льэӈи.

 

Ассоциация «Мир аасьэ мойлбэн шоромопул» мойнум 29 регионпэлэк 10 странпэгэт. Идьии Сергей Харючи руководительпэги. Лэйтэйӈик, тудаа Михаил Погодаев таӈ международный организация руководительӈон оодьоодэк. Йиэн кэлул конгресскэлэ ааӈитэм Монголиягэ.

 

Аят САТАРОВ

Одул титэ шурэлэшум Демина Л.Н.

Губернаторльэ ЯНАО пресс-служба фотоги

 

Тиӊ мэндьэ лусин ажуулэ ти чуӊӊик

Написать комментарий

четыре × 5 =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ