Федеральнай ууйль «чавлааҕар нимэн илэн моойлги» ан таат льэйэк туҥ сукунмольҕалҕа мэньчуол

Федеральнай ууйль «чавлааҕар нимэн илэн моойлги» ан таат льэйэк туҥ сукунмольҕалҕа мэньчуол

Мит мэтуй, нэмэ ивиичэ йавнэй лукунбурэбэҕат солҕидьэҕа г. Ханты-Мансийскҕа солҕольэйуоҥи.
VII Всемирнай илвиичэги солҕидьэ 8 пугудьэмэ ниҥин хачил5а тудэ чаҕадьэл йуоҕач. Солҕидьэ ал чоңудьэк международнай ассоциацияги “илвиичэпэ лукунбурэбэги” г. Юграҕа. Чаҕадьэлҕа истуо чии 17 регионҕат Россияги, тадаат Монголияҕат.

Солҕидьэги Чаҕадьэлҕа  илвиичэпэ амучэ примерпэ тудэ чаҕадьэлги тудэ регионҕа саwиридьааҥа, конкурспэ льэй, тудэ чаҕадьэлҕат, мастер-класс оорчиҥа, эвйэн пуорҕанэ ньиэдьиҥи.

Делегатпэги предложение федеральнай уровеньҕа ууйль “чавлааҕар нимэн илэн моойлги” мэдьил. Ууйль мотинэң ичуонуҕа государственнай думаҕа сэврэйуол тадаат амучэ эдьилуол чавлааҕар илэн моойлҕа. 

Ассоциация “илвиичэпэ лукунбурэбэги” 29 регионпэ 10 странҕат оонирэм. Идьиэ моойчэ Сергей Харючи льэй. Кэйэдьиэ туҥ мэмдэл Михаил Погодаев моойм. Лайин солҕидьэ Монголияҕа льэтэй.

Аят Сатаров 

Аруунмөрийэ – Лена Тоенто
Ньаачэд-оно пресс-слуюбаги моойчэ ЯНАО льэй

 

Написать комментарий

11 + 8 =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ