Мөрдьэ. Хуодэң саҕанануйэк Чавлааҕар лаҥудэҥ?

Мөрдьэ. Хуодэң саҕанануйэк Чавлааҕар лаҥудэҥ?

2022-лэк с. Ньаңальаруул омоньэй куниль-сукунмольҕал аруупэги Эвйэ Алҕамлал омонги Генеральнай ассамблеялэк ООНги тадаат Россияҕа культурнай оҥчилэҥ омопэги  мөрдьиэйуол.  Тидаңҕаткумун Российскай Федерация кейэдиичэлэк чавлааҕар солҕидьэги льэй. 

Йавнэр Лукунбурэбэньэй солҕидьэ илвиичэпэҕанэ Юграҕа льэтэй

Мэмдэл Ханты-Мансийскайҕа 3-9 пугудьэмэ ниҥин хачилҕа 2022 с. Льэтэй.
солҕидьэ маархуонь йалаклань5ат сукунмоль5ал5ат льэй. Конгресссолҕидьэ чииҕанэ илэн омоҕат чавлааҕар лаҥудэҥҕат онирэнум. Тэньи солҕидьэ традиционнай чавлааҕар чииҕанэ иэруулги  лайарэңутэмлэ. Россияҕа илэн моойлҕанэ эвйэ омопэги 29-ҕа регионҕа чаҕадьэлнуҥи. Российскай делегацияҕа представительпэ анаан пойуонь.
Лэмльэпэги чамумулҕа иэруулҕа илэн чииҕа лукунбурэбэҕат Ассоциация – Тэн  Ньаңальаруул омоньэй мэмдэл, илэн омо онирэйуол. Чии солҕидьэҕат чама культурнай, спортивнай тадаат деловой программа мэмчийуол.       

Чамбиил мирийэньэй нимэндуулги илэнчииги

Помнэй самҕараал куриличилҕанэ мирийэньэй нимэндуулги тадаат илэн моойлги  министерстваньэҥ, омоньэй депутатпэньэҥ “Ил Тумэн”, научнай мэмдэлпэньэҥ, Чупчэ лаҥудэҥньэҥ, Нижнеколымскай тадаат Кобяйскай ураанубэ нимэньэҥ льэй.

Елена Хлыновская-Рокхилл Кембриджскай университетҕат законадательнай чамбиил мирийэньэй нимэндуулги ниҥомийэ лукунбурэбэҕат, тадаат Россияҕат анньэй.

Йохон парламентарий курилиим, нэмэ 2016 с-ҕа. Ил тумэнлэк ууйль “мирийэньэй нимэндуулги” мэньнуйуол, статус тадаат госсударственнай чамбиил социальнай институтги эвйэн омоги Йохон лаҥудэҥҕат кудэрэйуол.
Мирийэньэй нимэндуул – илэн нимэндуулги, мирийэньэй эдьил вэгирэн, илэ лайаат ууйуол. Титтэл йуорпурэҕа тадаат саал тудуруҕа йөко пэчуолэкҕанэ  саҕанэнуҥи. Титтэл уудэк надуо йуочиил йавнэр лаҥудэҥҕат, кин куриличилпэлэк илэн моойлги, нимэндуулги тадаат льукуолуолги. 

Помнэй самҕаралҕа тэньи куриличил  чуҥдэпэ  Ньаңальаруул исследовательпэҕанэ, илэнчииҕанэ тадаат министерства чииҕанэ саwиридьаай. Йуочиил реестрҕа Мирийэньэй нимэндуул, титтэлги социальнай чамбиил льэй. 

Эвйэн аруу нимэндуулньэҥ идьирэ льэтэй

Зампред правительстваги Сергей Местников анньэй, ханьин прямой эфир государственнай быылас льэл,: Курилиил тадаат буньиэл уоги тудэл эвйэ аруу нимэндуулньэҥ идьирэ льэтэй. Ахун нимэндуулҕа уорпэньэҥ эвйэн арууҕа эл анньэнуҥа, тадаа ураанубэ нимэҕа анньэл-ураатэй.    
Сергей Местников мэмтэл — Мит чуҥдэтэҥи кийуоньҕа сукунмольҕалҕа дефицит ураануй кинигэпэги кэврэл. Арууньэй пуорпэйл телевизорҕан тадаат интернетҕан  Чамуориитэл. Ураанубэ нимэҕа надуо курилиил эвйэ аруу ураануй класспэ мэмдэл. Тадаат надуо духовнай ценностьпэ нимэндуулҕа  чамуориитэл  

Валентин ХОТУ
Аруунмөрийэ – Лена Тоенто

Написать комментарий

четырнадцать + 19 =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ