Аси бригадир: К 100-летию ЯАССР и 80-летию Кобяйского улуса (района)

Аси бригадир: К 100-летию ЯАССР и 80-летию Кобяйского улуса (района)

Софья Кирилловна Кривошапкина өмэн тысяча уюн ньама илан миар дяпкан анӈаниду ньулгувэтти оралчимӈа нимээрдун балдарин. Ноӈан аманни Кирилл Михайлович, эненни Христина Николаевна горбо бисиднэ. Ноӈартан һоя куӈав балдуканидна, тар да биһиклэн оотэл һаан куӈал онилникэн ачча оридна. Һулапча куӈалдук Софья Кирилловна  окодмэр биһиин чэлэдукутэн. Ноӈан амардадукун Петр, Раиса, Елена, Вера Клава, Марта, Катя балдаридна.

                                                                                                                                 

Софья Кирилловна өмэн тысяча уюн няма тунӈан миар надан анӈаниду Петр Васильевич Захаровнюн нимээр оридюр дыгэн асаткам балдуканидна. Эгден һунадядна Шура медсестра, тек дэ гургэвчин, Катя дукамӈа, кочукэр куӈалду книгалбу аниникан һоя книгав дукрин, Раиса Якутскайду тэгэттэн, тала гургэвчин, ноӈан филологическай наука кандидатан, Надя эвен төрэнни хупкэвчимӈэн, һоя анӈанилду эвэды төрэм һупкуттит гургэвчирин.                                                                                                                                                           

Һоя анӈанилду Софья Кирилловна оран стададун гургэвчирин, ноӈан чумат, оралчимӈалду ойудна һананникан, дьоплэв ириникэн, тарит совхоз «Кировский» директоран  Кейметинов П.А. рекомендациядьин миан дыгэн анӈанив оралчимӈал бригадирадна  бисин. Таракам аси- оралчимӈав итми мяндьинни, аси- бригадиру итми һо мянчидьинри! Ноӈман һо эгденэт төруттин куӈал амантан Петр Васильевич Захаров.                                                     

Софья Кирилловна Слава Орден  Ⅲ степенни, Хуланя Знамя орден кавалеран. Нян Ньока төрэнэн Верховнай Советан депутатан биһин 9 созыван.

 

Себян таӈадьак дьун 
библиотекаран 
Кривошапкина Н.Х.

Написать комментарий

четыре × 2 =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ