Эвйэн Алҕамлал омон Чавлааҕарги Якутияги чаҕадьэлэн план 2022 с-ҕа виэҥа

Эвйэн Алҕамлал омон Чавлааҕарги Якутияги чаҕадьэлэн план 2022 с-ҕа виэҥа

Омон чавлааҕарги Нимэҕа 11 пугудьэмэ ниҥин хачилҕа координационнай советги Эвйэн Алҕамлал омон Чавлааҕарги Якутияги солҕидьэ видеоҕан льэй. Советги чии виэй мэмдэлпэҕанэ ньиэдьҥи, чаҕадьэлги план пугудьэмэ ниҥин хачилҕа – пугудьэмэ ниҥин мольҕалҕа 2022 с. мэтуҥа.

 

Туҥ сукунмольҕал мэдьуоньги истуо сукунмольҕал Йохон АССР тадаат 85 сукунмольҕал чамаримэ ученай, филологическай наукаги доктор, госсударственнай тадаат омон чаҕадьэй көдэ Василий Афанасьевич Роббек льэй. Тадаат туҥ сукунмольҕалҕа кунильсукунмольҕал аруупэги лэвэйнбурубэн Эвйэн Алҕамлал омон мэмдэлпэ  пэлдудиэпэньэҥ,  wаарэчилньэҥ, ураануй уорпэньэҥ льэтэҥа.

 

 

19 пугудьэмэ ниҥин хачилҕа Якутскҕа Оржоникидзелаҥудэҥҕа Арктикан чайлэги торжественнай йоҥотэл льэтэй, хади Йохон лаҥудэҥҕа 2015 с-ҕа кэрэснуҥа. Творческай коллективпэги тадаат артистпэги концерт льэтэҥа. Чавлааҕар омопэги Йуориипэ мэмдэтэҥа. Помнэй иимидьиэлпэги Эвйэн Алҕамлал омон Чавлааҕарги, хозяйственнай лэгулпэги Ярмарка льэтэҥа. Арктикаги Министерство пуругуруулҕанэ тадаат чавлааҕар омон чаҕадьэлҕанэ помнэй самхараал виэнҕанэ таҥдьинубэ нимэ республикаги арктическай улусҕа льэтэҥа.    

 

41 чии улусҕат якутскҕа общинги союз йохон лаҥудэҥги Съездҕа уутэҥи. Съездҕа 24-26 пугудьэмэ ниҥин хачилҕа  помнэй самхараалпэ теманьэҥ илэн моойлҕанэ, саабандьэ-иэруулҕанэ, иэруулҕанэ тадаат социальнай курилиилҕанэ льэтэҥа. Вайи пленарнай заседание тадаат алунги общинан  выставка омон эвйэн алҕамлал омон вальбэн нимэҕа льэтэй.  

 

Ураануй уорпн камандапэ чавлааҕар улусҕат республиканскай соревнованиеҕа  “Арктикаги уорпэн йуориипэ” кэлутэҥи. Мэмдэл 22-27 пугудьэмэ ниҥин хачилҕа уорпэн центрҕа “Сосновый бор” льэтэҥа. 

 

В.А. Роббекҕа 85 сукунмольҕалҕа Якутскҕа научно-практическай конференция льэтэҥа. Пугудьэмэ ниҥин хачил — – пугудьэмэ ниҥин мольҕал лайинҕа Среднеколымскай улусҕа вайи мэмдэл чама чаҕадьэл көдэҕа льэтэҥа.

2-5 пугудьэмэ ниҥин мольҕал чавлааҕар эвйэн омон   межрегиональнай уорпэн олимпиада аруупэҕанэ льэтэҥа.

20 пугудьэмэ ниҥин мольҕал мэдьуоньги истуо сукунмольҕал Йохон АССР научно-практическай конференция льэтэҥа, хадаа ньаҕа профессиональнай ученайньэҥ митльэ чии Эвйэн Алҕамлал омон Чавлааҕарги  государственнай становленияҕа Йохонлаҥудэҥҕа мэтутэҥа.

 

Лайинҕа солҕидьэҕа моойчэ Эвйэн Алҕамлал омон Чавлааҕарги Йохонлаҥудэҥги Андрей Кривошапкин общественнай значимость хуончайлэ мольҕал мэдьуоньги истуо сукунмольҕал Йохон АССР кэрэс тадаат йавнэр чии мероприятияҕа ньуҥутэҥи.

 

Ирина Курилова

Аруунмөрийэ – Тоенто Лена 

Тэн ваваачэ арууҕа мөрдьэ туҥҕа чуҥнуҥа      

Написать комментарий

один × 4 =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ