Ньока буган КМНС-элни Ассоциациятан 2022 анҥанила гургэв ооннаи илкэнни

Ньока буган КМНС-элни Ассоциациятан 2022 анҥанила гургэв ооннаи илкэнни

Эври ечэн миан өмэн инэҥидун Иҥэньгидэ буг ҥунмирэлни дьуулатан Ньока буган АКМНС Кординационнай Советан чакабакан оодни. Тала видеоконференцсвязу һоруритан. Совет гургэвчимҥэлни елтэнчэ анҥанив иали гургэвчичэвур укчэннитэн,дулэски эври иэчэн – эври билэн биагалдун  оонавур-да гөнитэн. Эрэк анҥани  Ньока АССР ньама анҥаниҥдун ньан филологическай наука доктаран, эвэн һааври ученаиҥан, общественнай гургэвчимҥэн  Василий Афанасьевич Роббек  дьапкан мир тунҥан анҥанин дьалабгичан юбилейдун аанибдьин. Тачин-ту анҥанив чөптэрэ  һөнтэкил гургэл ообдьир. Миан аанҥанив чөптэрэ ҥэннил Төөр ойлин дьулгирэптук ииндьиддил ҥунмирэл төөрэндулитэн һойа гургэ бидьин. Тали гургэвчиннэтэн төөрэм һаарил һаагдыҥалти, нөсэгчэҥэрти, куҥалти-да.

 

Эври иэчэн  миан уйун инэҥидун Якутскла Орджоникидзе площадлан  Арктика инэҥилни ааҥабдьир. Таррочин дьөөр тысяча миан тунҥандук анҥантан илкэббөттэн. Тала бидьир творческай коллективал, артистал  ичукэнэкэтэн, Иҥэньгидэ буг нунмирэлни эвилтэн, мэрэкникэн көплэчиндулитэн иэсчимэчэкэл, иҥэньгидэ дөөмҥэ дьэбгэлдэлин-дэ ярмарка бидьир. Арктика дьулэски ҥэннивэн һидутти Министерствон, Иҥэньгидэ буг нунмирэлни ииндьиддилитэн, мэрэти столу ээрэли тэгэтникэн, Арктикала факториялбу тэгуритэн дьугулин укчэнмэчэк бидьин.

 

 

 Дигэн миар өмэн делегатал чакудьир Якутскайла Ньока төөрэҥэн Общиналтан Союзан эгдьэн чакабаклан(Съездла). Эври иэчэн дьор миар дыгэн, ньуҥэн инэҥилдун орам иргэчин, олрамачак, буйусидьэк ньан социальнай бини дьугулитэн мэрэти столу эрэли укчэнмэччир, тачин-ту пленарнай заседание, общинал иав эттэҥутэн эрээли выставка А.Е Кулаковскай гэрбэдьин ҥунмирэл аймулдари дьуулатан бидьир.

 

 Һупкучэкэл куҥалдукутан чакапча командал иҥэньгидэ райолдук эмдьир “Арктика куҥални эвинтэн” гэрбэ республикали оори есчимэчэклэ.Эрэк бидьин эври иэчэн дьөр миар дьөр-дьөр миар надан инэҥилдун куҥал тэгэчиҥкэлэтэн”Сосновый борла”. В.А.Роббек дьапкан миар тунҥанни дьалабгири юбилейдун  ааньипти научно-практическай конференция бидьин эври иэчэн дьөр миар илан-дьөр миар дыгэн инэҥилдун.

Тачин ньан Дулаг колума райондулан эври ечэн муднидун,эври билээн нонаптун ньан эрэррочин юбилейу илкэндьир.

 

 

Эври билэн дьөр- тунҥан инэҥилдун регионал ээлгэлитэн  һуппкуттил иҥэньгидэ буг нунмирэлни төөрэндулитэн олимпиадатан бидьин.

 

Ньока АССР ньама анҥанидун ааньипти Научно-практическай конференция ньан биннэн .Тали  гөөндьир дьулгирэптук Иҥэнь бугла ииндьиддил ҥунмирэл (эвэнкил, эвэсэл, юкагирал, чукчал, долгал) Ньока төөрэҥэн государственноһан тэгуптидун бэлдэҥэтэн дьугулин.

 

Чакабак муднидун Ньока төөрэҥэн АКМНС-һэн бэгэн-ҥунэмэчимҥэн А.В.Кривошапкин илкэнин Ньока АССР ньама анҥаниҥан дьалабгириван  һэбдьэкэптин эгдьэн өрусивэн ньан надалкаман мут бинидут, дьулэски бэкэччур, аймакан һэгэрчиникэн, эрэк гургэлбу оодакут ээрин.

 

Ирина Курилова дукран,

эвэдилэ тулматтан З.Степанова.

Ньучидиван-да эли таҥнакасан ай

Написать комментарий

десять + двенадцать =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ