Томпа иилугим уйлоол лэбиэгэлэ

Томпа иилугим уйлоол лэбиэгэлэ

Тудаа мит пойнэйэ мээмээгэн Томпа шурлэшлэмбэдэк,тудэгэлэ нулльэлӈа поселкэгэ Джебарики-Хая Томпонского района тысяча километрэгэт арктический чоҕосьаалпэгэ.

 

Таӈнуги Якутия Минэкологияги Якутский зоопаркӈин «Орто Дойду» тудэгэлэ хонтошльэлум.

Тасьилэ таӈ мээмээгэлэ Московский зоопаркӈин йаӈльэлӈам. Читательпэ лэйдииӈа, таӈ мээмээгэлэ «Активный гражданин» сайткэ голосованиелэ ньуутэшӈа, таат льэт титтэл Томпа ньуулэ ньутиэльэлӈа, таат таӈ районгэ хадуӈгэ мээмээгэлэ мильэлӈа, унуӈ ньууги Томпа оольэл.

 

Таат, 11 иисьэдамун киндьэгэ Мобильный репортер сайткэ видеогэлэ кишэӈа, хадуӈгэ таӈ Томпа пукэльэгэ чаҕидьэй  — тамун Московский зоопарк вольергэ таатмиэй условиегэлэ аальэлӈа, арктический условие титэ монут оогэн.

 

 

Йиэн мит йургудьэйэк пойнэй мээмээпэгэт Колымана Зоопарккэ «Орто Дойду» модой. Сетьгэ ГТРК «Саха» видеок льэл, хадуӈгэ Колымана тудэ паайпэдуөгэлэ Хаарчанэгэлэ посетительпэӈин кишэм. Идьии таӈ Хаарчана Санкт-Петербургский зоопаркэгэ модот льэй.

 

 

Тиӈ мит модол бремягэ, краснокнижный эндьонпэ иськом шоромо модололпэӈин  укэйнуӈи. Мит шурэлэши, Нижнеколымский районгэ биологический ресурс Дирекция госинспекторпэги ньэмолҕил ньэмолҕилпэгэт пойнэйэ мээмээпэгэн мониторингпэгэлэ аат шурлэшнуӈа. Таатмиэдьэ исследованиепэгэлэ, титтэл Магаданский областьгэт соседпэги аай аануӈа.

 

Натуралист Марсел ван Остен фотоги «Йархэн Корольэк».

 

«Тамун чэньчоодэк» рубрикагэт: 27 миир киндьэгэ Международный пойнэйэ мээмээ подьорхоӈон  аальэлӈа (lnternational Polar Bear Day).

 

«Иркидьэ ньмолҕилгэ, тиӈ иркин подьорхого, экологический организацияпул мусьинбэн мероприятиелэ аануӈа. Титтэл цельпэги — общество йуөӈигэн монут, ходо эндит мойдин тиӈ лэбиэ самый чомоодьэ эндьогэлэ тиӈ мит планетагэ», — мони МинЭкология России сайтги.

 

Аят Сатаров

Тиӈ мэндьэ лусин ажуулэ ти чуӈӈик

Фото старшего госинспектора Руслана Слепцова, пойнэйэ мээмээпэгэн Нижнеколымский районгэ мониторингэлэ аанулбэн.

Одул титэ шурэлэшум Демина Л.Н.

Написать комментарий

двадцать − два =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ