Мөрдьэ!!! Город Якутсги Саҕанэй чии тадаат саримэпэ Арктикаги чайлэҕа нэнуй!

Мөрдьэ!!! Город Якутсги Саҕанэй чии тадаат саримэпэ Арктикаги чайлэҕа нэнуй!

2015 с-лэк. Йохон лаҥудэҥҕа 19 пугудьэмэ ниҥин хачилҕа Арктикаги чайлэ кэрэсуол. Тэньи хуончайлэ Йохон лаҥудэҥги Моойчэги оорэдьэк №200 11 хандьэмэ сэбэдамунҕа  2014 с. мэдьуол.Чамбиил Мондэлэк тадаат Йохон лаҥудэҥги арктическай улуспэҕа пуругурулҕа.

 

Якутскҕа хуончайлэ “Арктикаги чайлэ” йавнэй пэдэҕат сукунмольҕал мондэпэҕа алҕамлал эвйэн омоги культураҥолаатэҥи тадаат саҕанэй чиилэк тадаат саримэпэлэк Йохонлаҥудэҥги Чавлааҕар омон культурнай оҥчидьэк курилиитэҥа.

 

Мэмдэл чии:

 

Йохон лаҥудэҥги Министерство Арктикаги чамумудьэк тадаат Чавлааҕар омоги чаҕадьэк, Министерство пудэ мэмдэлпэлэк тадаат Йохон лаҥудэҥги омоги чаҕадьэк, Эвйэн алҕамлал Чавлааҕар омоги Ассоциация, Омоги Вальбэн нимэ кирийэ А.Е. Кулаковский.

 

Хуончайлэҕа:

 

 • Хуончайлэн концерт
 • Чавлааҕар омоги йуориипэ
 • Помнэй иимидьиэл конкурс “Мит – Арктикаги чии”
 • Апуоги киисэл чэкчийиэпэҕанэ льэтэҥа
 • Лэгулгичавлааҕар Киисэл

 

19 пугудьэмэ ниҥин хачилҕа (суббуотаҕа) 12:00-15:00 часҕа льэтэҥа.

Якутскҕа Оржоникидзе лаҥудэҥҕа льэтэҥа.

Курилиил тел.  89644186725, Анастасия Куличкина

Написать комментарий

5 × один =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ