Якутскла ииндьиддилбу, һөлнэдьилбу-дэ ээрирэп Арктика инэҥиҥтэкин

Якутскла ииндьиддилбу, һөлнэдьилбу-дэ ээрирэп Арктика инэҥиҥтэкин

2015 анҥанидук Ньока төөрэҥнэн эври иэчэн 19-нни Арктика инэҥиҥдьин илкэпти оодан Ньока төөрэҥэн ҥуунэмэтти бэгэнни  ньууннин.Тарак 200 номералкан ойчири миир11инэҥидун 2014 анҥаниду ньөөрин, эрэк Арктика улусалдун  төрутиҥ бидэн, дьулэски бинидутэн бэлдэн.

 

Якутскла „Арктика инэҥиҥэн“ аанҥантан бивэттэн тараптукун. Дьулгирэптук ииндьиддил адыкун таҥулкасал ҥунмирэл культуравутан  һуулбивкэбдэн, һөлнэдьил-дэ тарав һаамулкудатан.

 

 

Эрэв һэбдьэку ҥуунэмэттил:

 

Арктика ньан Иҥэньгидэ буг бинивэн дьулэски ҥэнури Ньока төөрэҥэн министерствон, төлгидэ бугалньун уйулдучин министерствон, дьулгирэптук ииндьиддил адыкун таҥулкасал Иҥэньгидэ буг ҥунмирэлни  Ассоциациятан, А.Е.Кулаковскай гэрбэдьин Аймулдамачак Дьуун.

 

Программала бидьир:

— Һэбдьэк ичукэнэкэн;
— Иҥэнь буг ҥунмирэлни эвинтэн „Мут Иҥэнь буг бэиҥэлни бисэп“ гэрбэ ҥунмирэл мэрэкникэн көплэчинтэн;
— Нунмир ҥэн ҥаалакласални оодаҥутан ичукэнэк выставкан;
— Иҥэнь буг дьэбгэлдэлин ярмарка.

 

Оорин һээн: эври иэчэн 19 инэҥидун (суббота), 12:00–15.00 часту.

 

Илэ тарак биннэн: г. Якутск, Орджоникидзе площадтун. 

 

Мэддисэн телефон: 89441867225, Анастасия Куличкинадук.

 

Фото: Пресс-служба ДДН им. А.Е. Кулаковского

Написать комментарий

семь + один =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ