Арктика дьулгидэтки ҥэннин һотаранни

Арктика дьулгидэтки ҥэннин һотаранни

Ойчири миир миан дьөр инэҥидун 2014 анҥаниду Ньока төөрэҥэн Иҥэньгидэ буг адыкун таҥулкан ҥунмирэлни Ассоциациатан инэҥидун республика ҥунэмэтти бэгэнни  200 номералкан ньууничинни «Ньока төөрэҥнэн Арктка инэҥиҥэҥ бидэн», «Ньока төөрэҥэн арктическай райолбан,ноҥартан дьулэски ҥэннидутэн  төручин бидэн ньууннэм. Ньока төөрэҥнэн (Якутияла)Арктика инэҥиҥэн аанҥантан эври иэчэн 19 инэҥидун илкэпти бидэн», — дукуттан тар ньуунучэндулэ.
 
Тараптук эрэк һэбдьэку дьулгирэптукун  Арктикала ииндьиддил национальнай билэкэлдулэтэн, городла-да илкэвэттэ. Эрэк инэҥиду ҥэн ҥаалалкасал  гургэлитэн выставка — иэсчимэчэкэл бивэттэ, Иҥэнь буг ҥунмирэлни дьэбгэлдэлбутэн ичукэвэттэ, спортли-да иэсчимэтчөөттэ.
 
Тик-дэмэр һодмарач аавдатникан Арктика   социально-экономическай бинивэн тарак дьулэски ҥэндэн  манруччотта. Ньан эрэк санкция биддин һээдун Россия предпринимателэлни,инвесторални-да финансовай средстволбур  Арктика, Горимили Һепту инфраструктуран эҥилбуриткин нулгэвкэндэтэн дьулиттэ. Ньока төөрэнэн Дулаг Кулума КМНС-элни Ассоциациятан ҥунэмэчимҥэн Октябрина Новосельцева арктика райолни «Стратегия развития  Арктики» гэрбэ тик  эрэк инэҥилду Дулаг кулума ҥэнэдди  нонап форумдун  гөөнчэвэн таҥалда:
 
«Мут  алаттап Арктика дьулэски ҥэннин-
вэн элэ тэгэттил бэил мулгамутан долчиникан,аавдатникан-да ообдан.Нонап форум-дэмэр мут дьулгидэ бинит иррөчин биннэвэн ньуундьин»
 
Аят Сатаров
Зоя Степанова тулматтан

Написать комментарий

четыре − 3 =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ