Арктикаги вектор пуругуруулҕа

Арктикаги вектор пуругуруулҕа

12 хандьэмэ сэрбэдамунҕа 2014 с. Хуончайлэн солҕидьэҕа Йохон лаҥудэҥги Чавлааҕарги  ваҕариил алҕамлал омоҕанэ чайлэҕа , республикаги моойчэ Егор Борисов нимэлэлэдьилдэ оорэлги № 200 «Арктикаги Чайлэ Йохон лаҥудэҥҕа» амудьэ мөрдьиэй.

 

“Йохон республикаги Арктическай райуонпэҕа Чамбиилги тадаат пуругуруулги  Мондэҕа оорчинуҥ арктикаги чайлэ йохон лаҥудэҥҕа виэ тадаат йавнэй пэдэҕат сукунмольҕал 19 пугудьэмэ ниҥин хачилҕа кэрэс” – Оорэлҕа анньэйуол.

Тадаат-кумун йавнэй пэдэҕат сукунмольҕал 19 пугудьэмэ ниҥин хачилҕа Йохон лаҥудэҥги  ваҕариил алҕамлал омоҕанэ чии туҥ хуончайлэ национальнай наслегҕа тадаат Якутскҕа вэйлуодьэ кэрэснуҥа. Туҥ чайлэҕа Якутскҕа конкурс-киисэл омон чэкчийиэҕанэ, Чавлаҕарги омон спортивнай йуориичэ тадаат чавлааҕар омон лэгулпэги фестиваль льэй.

 

Идьиэ чама йуочии социальнай- экономическай Арктикаги пуругуруулҕа тадийуол, тан ах санкцияпэ поҕодэ российскай предпринимателпэҕат тадаат инвесторпэҕат Арктикаги тадаат йоко йэрпэйэ лохоҕойнубэги инфраструктурги пуругуруулҕа тадйуол.

 

Сэриэдньэй улус ваҕариил алҕамлал омон ассоциацияги председательги Октябрина Новосельцева  Аруупэ льэй, тудэ аруупэ арктическай улуспэги  элльильэ форумҕа “Арктикаги Пуругуруулги стратегия”, туҥ чайлэпэҕа Сэриэдньэйҕа льэрэй, тадиҥа.

 

“Мит, арктическай улуспэги саҕанэй чии, оҥаануҥа, нэмэ Арктикаги пуругуруул местнай чии дайнинэдуолҕа льэй, ан элльильэ чаҕадьэй форум йавул регионги пуругуруулги йуол”.

 

Аят Сатаров

Написать комментарий

шесть − 5 =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ