Мит вайи митльэ  йоходилэдьаапэги тудэльэ профессиональнай хуонччайлэҥинь ондэринуҥа.   

Мит вайи митльэ  йоходилэдьаапэги тудэльэ профессиональнай хуонччайлэҥинь ондэринуҥа.   

22 лэвэймэ сисхадэвчэҕа 2017 с. Республикаги Моойчэ Егор Борисов Оорэлги йоходилэпэн  пуругуулги нимэлэс. 21 пугудьэмэ ниҥин хачил тэньи йоходилэдьааги хуончайлэ льэй. 

Пойуодьэ чавлааҕар омопэн общинапэ идьиэ илэпэньэҥ йоходилэпэ льэнуҥи, хади тудэ Чавлааҕарҕа амутнэҥ чамбиичэпэлэк иральань сукуньэй саҕанэлҕа киисэҥи. 

Республикаги моойчэ Айсен Николаев йоходилэдьаапэлэк өндэрим, кэрэс, нэмэ тэньи традиционнай иэрулги йавнэр йохончииҕа  кэрдилги сукун льэй.  

“Йоходилэпэги пойуолэр мит республика эльилльэ Россияҕа льэнуй – 14% йоходилэпэ митха льэнуй.
Туҥ чайлэҕа республикаҕа йоходилэпэги пойуодьэрукун дитэ 182 тысяча льэй” – Айсен Николаев анньэй.

Мит вайи митльэ  йоходилэдьаапэги тудэльэ профессиональнай хуонччайлэҥинь ондэринуҥа.   

Аят Сатаров
Аруунмөрийэ – Тоенто Лена

Фото ЯСИА

Написать комментарий

два × 2 =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ