Мут-дэмэр мурам иргэчимҥэлбу  эскэгэлдэ  ноҥартан инэҥиҥдьитэн!

Мут-дэмэр мурам иргэчимҥэлбу  эскэгэлдэ  ноҥартан инэҥиҥдьитэн!

Очири һайалра дьөрмиар дьөр инэҥидун 2017 анҥаниду Ньока төөрэҥэн ҥуунэмэтти бэгэнни Егор Борисов ньууннидьин мурам һойалтадавур мулгумур гаритан. Эрэв дьалабгидавур,эври иэчэн  дьөрмиар өмэн инэҥидун Ньока төөрэҥнэн  мурам иргэчимҥэл инэҥиҥдьитэн илкэптин.
 
Иҥэнь буг ҥунмирэлни орньун дэлтэ муралбу иргэттэ. Иҥэньгидэлэ муран бэйду һооч бэлрэн , мокиҥала ургэлбу һинданикан ииндьиддэтэн. 
 
Тикэрэп Ньока төөрэҥэн ҥуунэмэтти бэгэнни Айсен Николаев  мурам иргэчиддилбу һоокамкаттан  ньан гөнни мурам иргэчин — эрэк мут һокнарит гургэ бисивэн.
 
Муран таҥундьин мут Ньокаҥат буган  нонапач һөрэддэн Горими һептули-ткэн  (Дальний Восток) эникэн бис Россия өйлин, тарбач Россияла бисилдук  муралдук миан дигэн проценнни муттулэ, Чэлэн муран таҥунни мут республикалат 182000 бисивэн  Айсен Николаев киҥкуриникан гөөнни.
 
Мут-дэмэр мурам иргэчимҥэлбу  эскэгэлдэ  ноҥартан инэҥиҥдьитэн.
 
Аят Сатаров дукран 
З.Степанова  эвэдылэ тулматтан
 
Фото ЯСИАдук

Написать комментарий

четырнадцать − шесть =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ