Омоги лэмльэ мөрдьэ

Омоги лэмльэ мөрдьэ

Лэвэйнбурубэньэй акция “Лукунбурэбэги час” туҥ чайлэҕа 20:30 льэтэй.

 

26 пугудьэмэ ниҥин хачилҕа  Лэвэйнбурубэньэй фондги эгида5анэ албэ йавнэр лэвэйнбурубэҕа экологическай акция  “Лукунбурэбэги час” льэтэй. Омоньэй экологическай акцияҕа лукунбурэбэҕа йавнэр чии ньууҥуйиичэр. Чайлэ час эл чуотэйрэл, нэмэ мит маархалльэҕа курильил эконмияҕа оорчитэҥа, титтэ тадил мит лукунбурубэги амуо лайарэҕа тадитэҥа.

 

Йохон лаҥудэҥги минэкология йавнэр чии акцияҕа льэтэй. Ньуңууйиичер акцияҕа пуругуруул чайлэ 20:30 нимэҕа, чаҕадьэлҕа эл чуотэй, вайи льуку чайлэ мэмдэлҕа туҥ времяҕа эл чуотэй.

 

“Лукунбурэбэги час” – лэвэйнбурубэньэй фондги йавнэй пэдэҕат сукунмольҕал омоньэй акция, лэмльэ мондэ лукунбурэбэҕа ответственнай виэл льэй. Туҥ акцияҕа йавнэй пэдэҕат сукунмольҕал 190 лукунбурэбэпэ тадаат кин миллиард көдэ льэй. Россияҕа акцияҕа куниль йалаклань льэтэй. Элилльэ туҥ акция изданиеньэҥ «The Sydney Morning Herald» 2007 с.  Австралияҕа мэмдэҥа, виэн сукунмольҕалҕа лэвэйнбурубэньэй чамбиил мэдиҥ.  2009 с-ҕа акция самэй омоньэй акция историҕа льэй. Россияҕа акция 2009 с-ҕат льэй, регонги минэкология анньэй.     

 

Аруунмөрийэ – Тоенто Лена 

Написать комментарий

одиннадцать + 8 =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ