Һэбээндук укчэнэк

Һэбээндук укчэнэк

Балданҥа билэкэҥнэт һэбээндулэ нэлкэниду эрэгэр Һоо һойа гургэ.Эр тиик ньан инэҥиҥур долбаниҥньумур тэрэмкэридьур биддэп.

Далбула һааҕды һупкучэкэт дьапканмиар  анҥаниҥан дьалабгирин юбилейбэн бакалданнат,тали гургэвчиддэп. Таду аанипти Россия регионалдулан эвэн төөрэнни һупкучимҥэлтэн ээлгэлитэн дыги педагогическай таҥадьакли есчимэчэку оорап. Камчаткадук, Ньока төөрэҥэн дьөөр улусалдукун һупкучимҥэл гургэвчир, чэлэн  миан дыгэн бэй. Тарак гургэвэн мудакаддап,ээримкэчэддэп. Ээримкэттилдьи гургэвчир Уяндина Платоновна Тарабукина. Ноҥан дьулэпэлду-дэ ээримкэчимҥэ бисин, һааҕды һупкучимҥэ — методист, текэрлэн куҥакарбу һупкуттэн, регалиялни һойа. Улустук ньан, УУО гургэвчимҥэн, методист һойа анҥанилбу гургэвчичэ Анастасия Никифоровна Спиридонова бисин. АН ДПО „ИДПО иПК“ гургэвчири методист Ольга Константиновна Потапова ээримкэттин. Магадан бугдукун, Ола билэктук педагог МКУ ДО „ЦДОдетей п. Ола“ эримкэчимҥэ ньан бисин. Ноҥан мутту нонаптук бэлрэн. Нонап педтаҥадьакту бэйдьи конкурсант бисидьи эттин,амарла ээримкэчимҥэ одын.

Семинараҥат биннэн һупкучэклэт ньан „Языковое образование в полиязычной среде“ гэрбэ укчэнмэчиннэт теман. Төөрэм имкэндэй, айдай, һуулбимкэндэй Һоо ургэ. Төөрэнти һөнтэ һойа таҥулкасал ҥунмирэл төөрэндукутэн дабдаттан, таралньун һамилик (смешалось,поглощается) оодни.

Һөнтэ укчэнэк ньан бисни. Эври билээн 2-3 инэҥилдун Оралчимҥал һэбдьэкэтэн муту алачаддан. Тугэниндьэкэм чөптэрэ стадалдулавур биддидьур, һаадун өмэккэтэлдьи-дэ, тек есчимэттэвур билэкэҥнэвур чакудьир. Тарак амардадукун ньамичалбур тугучидьилдьир. Тар ньан эгдьэн гургэ. Тугудьэк дьулдэлин нэлкэрэп оран таҥунни оодьин. Асун оралти тугэнив чилдадаҥатан һааваһандьин. Ньоҥчакандьа һойав ормут окаласнан урэчин. Нэлкэниду һонҥачачарбу бакалдадьип.

Тавар городла бичэ Даанил оралчимҥал общиналтан съездтун тэгупчэлдули-дэ гургэв оонатан бидьин,бинилэ таралбу иивдэвур. Дьулгирэптук бисил һиилгал-текэрлэн боббачида оралчимҥалбу: тамантан адыкун, нөсэҕчэр орантаки эстэн ээсэсмэ, оралчидавур эстэн һөгэрчир гэрбэл тадук-та һөөнтэл.

Өмэн өруси укчэнэк бисни. „Нөсэҕчэн оралчимҥа“ программали муттулэ илан нөсэҕчэр оралчимҥалду дьуугатан оочидда. Аике! Нэлкэниҥэт эр эмридьи ньам оодни. Тар биникэн һотаран даһабаддан. Гочин һэйэ биҕлан исри дьэбгэлдэҥгэкут, товаралбу да ируривур дьалабгидьир гу. Һөлиҥчидьээннэ, ирудьаанна.

Гэ би укчэнэку таррочин эрэк инэҥилдулэ. 
З.А.Степанова,общ.корреспондент.

Написать комментарий

15 + 11 =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ