Мит амааги хуончайлэн өндэринуҥа!

Мит амааги хуончайлэн өндэринуҥа!

Оорэл

 

15 хандьэмэ сэрбэдамунҕа 1999 №685.

 

Амааги чайлэ кэриэс.

 

Мондэ ответсвенностьги чамумулҕа нимэнчии тадаат омо кэйэ, амааги мөрдьэньэйуол нимэчииги эдьилҕа тадаат гражданскай ваарэчилги чамумулҕа, кэриэс Йохон лаҥудэҥҕа йавнэй пэдаҕат сукунмольҕал амааги хуончайлэ – пугудьэмэ ладьин мольҕалги элилльэ воскресеньеҕа.

 

Йохон лаҥудэҥ Республикаги Моойчэ М.Николаев.

 

Мит амааги хуончайлэн өндэринуҥа!    

 

Аруунмөрийэ: Майя Андреевна Тоенто

Написать комментарий

семнадцать + 9 =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ