Диги педтаҥадьак муднан

Диги педтаҥадьак муднан

П.А.Ламутскай  гэрбэдьин  Һэбээн һупкучэкэн оодаҥан Диги  РФ регионални ээлгэлитэн  ҥэнчэ  педагогическай таҥандули эвэн төөрэнни, литературан ньан культуран һупкучимҥэлни есчимэчэкэттэн муднан. Тали гургэвчиритэн миан дигэн һупкучимҥэл Ньока республикан илан улустукун, камчатскай бугтук. Чэлэн надан докладалбу, тунҥан урокалбу иаруттин эримкэтти комиссияю. Һойа ай докладал биситэн, һаавн-дэмэр дьулэски ҥунэмдэттэн, һаавдатан, куҥалньун гургэвур аит ичукэндэтэн гөөнин комиссия. 
 
Экспертнай комисияла гургэвчиритэн Спиридонова Анастасия Никифоровна, МКУ «Управление образования» МО «Кобяй улусан» ньорад специалистан, Тарабукина Уяндина Платоновна, Березовка В.А Роббек гэрбэдьин һупкучэк эвэди төөрэнндули методисан, Потапова Ольга Константиновна, АНО ДПО «ИДПО ПК» методисан, Губичан Семен Абрамович, ДО МКУ «ЦДО куҥалҥи Ола билэкэн».
 
Экспертнай комиссия ээримкэччэдьин, докладалдули нонап оорин Һэбээн һупкучэкэн английскай төөрэндули һупкучимҥэн Захарова Лиалко Олеговна, гиа оорин Алаганчакова Надежда Олеговна, илис оорин Третьякова Анна Владимировна Табалах дулаг һупкучэкэн ДО иргэчимҥэн.
 
Урокалдули нонап-гиа ооритан Захарова Лиалко Олеговна, Һэбээн һупкучэктукун, Заманова Евгения Ильинична, Березовка һупкучэктукун балданҥа төөрэндули һупкучимҥэн. Или  оорин Һэбэн һупкучэктукун ИЗО һупкучимҥэн Винокурова Саргылана Ильинична. Этчэл дипломалдьи илкэмритэн, гургэвчичэлду чэлэдутэн сертификаталбу дьавуканитан. Эттчэлбу чэлэвутэн эскэгэл, һоокамкаткал. Дьулэски гургэт эрит этэн мудна, һоодмар һойалбудьин, киҥкич тали гургэвчидьип.
 
З.А.Степанова, Һэбээн, 2022 анҥ.

Написать комментарий

8 + 17 =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ