Оралчимҥа инэҥин Һэбээндулэ

Оралчимҥа инэҥин Һэбээндулэ

Балданҥа буглат Һэбээндулэ Оралчимҥа инэҥиҥэн иэлтэнни. Тарак аит ҥэннэн. Оралчимҥалти абалал, оран-да адыкун, дьулэп анҥанилньун тэрэмкэми.
 
Тарбач  дыгэн-ньун стадал гургэвчир, тарал МУПҥил, тадук һөнтэн общинал бис. Эрэв анҥанирап Оралчимҥа инэҥин Ньока төөрэҥнэн Автономнай советскай социалистическай республика тэгубдэҥэн нама анҥаниҥалкан юбилейдун, Кобяй улусан дьапканмиар тунҥан анҥаниҥдун аанипти бисин. Эрэв анҥану ньан һони оралчимҥа Эскэн ордендьин илракан илкэпчэ Егор Сергеевич Попов уйун миар аанҥаниҥан дьалабгича бимчэ иинчэ бисэкэн. Тарав-да аит илкэнэкэт ай бимчэ.
 
 
Һэбэндулэ мупҥидук һулэкэн общинал гургэвчир. Дьулэски общинал ньан МУП-ньун өмэтту һэбдьэкрэкэтэн ай бимчэ, парадли гирканикан, община гэрбэдукун маҥдивканикан. Эрэв анҥану общинал һэбдьэклэ эстэн ичур.
 
 
Һэбдьэклэ һойа һөлнэдьил эмритэн. Тарал долатан Арктикав дьулэски ҥэнури министерстван ньан Ньока төөрэҥэн Иҥэньгидэ ҥунмирэлни гургэвчиритэн гиа бэгэн ҥуунэмэчимҥэн Михаил Александрович Погодаев, Ньока төөрэҥэн  дьулэптукун элэ ииндьидди адыкун таҥулкасал ҥунмирэлни Ассоциациатан вице президенни Любовь Викторовна Христофорова  һөлнэсситэн. Ноҥартан чакабаку ооритан, бэилньун бакалдаматитан, министр В.Н.Черноградскай Эскэн дукулбан оралчимҥалду дьавуканитан.
 
Оралчимҥа һэбдьэкэн ач иэсчимэчэклэ эсни биврэр. Тек ньан оралчимҥал иэсчимэтникэн эвир. Төҥэрэҥэт мусман һиргэттэн, тогу дуруридьи төйникэн һагдыҥат Петр Дмитриевич Неустроев.
 
 
Оралчимҥал есчимэттэ комбинированнай эстафетали Элэ эттэн  дапки стада оралчимҥан Гарил Бурцев, гиа — Дмитрий Никитин, или — Александр Стручков.
Асал долитан илан км. маҥдивкандули нонап эмрин Алёна Дорофеева, гиа бисин Римма Соловьева, или — Анастасия Кривошапкина.
Ветеран оралчимҥал ээлгэлитэн бичэду нонап одни Иннокентий Бурцев, гиа- Василий Кривошапкин, уйун стада оралчимҥан. Миан км. маҥдивкандули эттин Анатолий Алексеев, тали ноҥан оранач аниврин.
Учакач куҥамак есчимэтитэн 1 класстук 11 классла таттил, бэкэчэн миан өмэн куҥал. Һоо ай, һэбдьэнь-дэ бисин, көйэтми. Эду нонап оорин Коля Кривошапкин (7 класс), гиа оорин Аниврин Алексеев (8 класс), Аниврин эррочиндули элэкэс ньамнин, дьуллэ оок-та эчэ. Акми Зиновий Степанов учакчин маҥдивканин. Көчукэҥэтэн маҥдивканчалдук бисин нонап классту һупкутти Юра Степанов.
Куҥал ээлгэлитэн комбинированнайли эстафетали ньан  есчимэчэк бисин. Эду эттин Георгий Кривошапкин (8.кл), гиа — Наумов Саян (10 кл), или оорин Степанова Айна (8 кл).
5 км ньарил ээлгэлитэн нонап — АнатолийАлексеев, гиа — Артём Алексеев или — Дмитрий Никитин биситэн. Эрэв аанҥанирап есчимэчэкту абсолютнай чемпион гэрбэваэ гадни Александр Стручков, тали буранач аанивран.
 
 
Эду Һэбээн һөвэк төөҥэрдун ньан һэрвиҥтэри, һокнари, төөҥкэри бэиҥур чемпион гиравкачимҥавур Сергей Викторович Кривошапким эгдьэн спортук иранурит.  Спортсмен  һуланьа һотли, гиравкатникан, ичукэнин чакуча көйэчимҥэлду. Ноҥан дьугудун эвэди Һээдьэҥур таанит, Сергейэҥур эскэникэн Һээдьэндит. Тарит Кобяй улусан бэгэн ҥуунэмэчимҥэн Иван Иванович Левин  бурам чемпионду аанирин, тарак ключбан Сергей ҥаллан  дьавуканин, бэил ҥалур  пасакритан һагарси иигэн доолин.  Сергей Кривошапким эгдьэн спортла иивчэв,с һидутникэн, чемпион овкандай эҥий бөөчэ нонап тренерван Михаил Николаевич Абрамову аит төөрэлдьи дьоонит, эскэрит. Ноҥан  гэрбэн, иргэттэҥэн чемпионаҥални биддэкэтэн, һойач гэрбучивдьдин.
 
 
Һисэчин — дэмэр Михаил Николаевич гэрбэдьин ЭКСК «Гиаван» ҥээрин дьуудун ньока эстрадан икэмҥэлни Сиэйэ уола ньан Күндэл  ичукэнэкутэн көйэтит. Һоо ай дилгандьур икээникэн, чакуча бэилбу өрэмкэнитэн артиһал. Таду һэбээн бэиҕэлдукун эгдьэн тэкэн бидэн. Эчин Оралчимҥа инэҥиҥмэн һэбдьэкрит, эвирит, оралчимҥалбур эскэрит.
 
 
З.А Степанова дукран, Һэбээндук
 
 

Написать комментарий

5 × два =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ