НЕЛЕМНЫЙ МЭНДЬЭПУЛ

НЕЛЕМНЫЙ МЭНДЬЭПУЛ

 • 1 йукоо подьорхо киндьэгэ республиканский фестиваль «Чиэдьэ Якутиягэт хоннуй» рамкагэ Нелемнэйгэ илльэ ньэмолҕил елкалэ подьоҕошльэлӊа.

Иркин елкагэлэ эгэтиэльэлӊа администрация архаа сквергэ, иркилльэгэлэ школа архаа. Таӊ елкапул эл чомооӊи, таат льэт наҕа омооӊи. Чуму шоромопул титтэгэлэ омось тамиэдин уйильэлӊа.

Иськом Илльэ ньэмолҕил кэлдэгэ нелемчанпэ титтэ нумэпэгэ, пудэ, нумэ архаа елкапулгэлэ эгэтиэнуӊа.

Йоодийэпкэлэ елкэӊин титтэ сам аануӊа. «Чиэдьэ Хаахаа чэкчильнумэгэ» таа аай йоодийэгэлэ аануннуӊа. Тамунпэгэлэ, таӊ елкэн йоодийэгэлэ ньэхадуӊгэ эл минтэйэк, эл нуктэйэк. Таат льэт, Илльэ Ньэмолҕил подьорхого суйтааньэт, наа омоонуннуй.

 

 • 3 йукоо подьорхо киндьэгэ 2021 ньэмолҕилгэ, Неизвестный солдат подьорхого акцийэк оодьоодэк «Тест Великий Отечественный война историягэ», таӊ акциягэлэ Молодежный парламент Государственный Думагэ » Чомоодьэ историйэк» аанум.

Таӊ тесткэгэ аануӊа йуөдин ходо шоромопул Великий Отечественный войнагэлэ (фашизм лоудуги историягэлэ) лэйдииӊа, таат лэйдииӊигэн монут ВОВ историягэлэ.

Иркидьэ ньэмолҕилгэн Нелемнский СОШ коллективки таӊ патриотический акциягэлэ аануннум. Титтин 30 лэйтэдьэлпэгэлэ тадиинуӊа, йоулэсьут, лэмэн трагический событиепул мит историягэ оодьоонпэк. Таӊ мероприятиегэлэ аануӊа санитарный безопасность лэйдиит. Титтин, анонимный монут, индентификационный номергэлэ тадиинуннуӊа, таӊ номергэн результатпэгэлэ йуөнуннуӊа. Таӊ участникпэгэт чомоолбэн 75 ньэмолҕилньэй, йукоолбэн 30 ньэмолҕилньэйбэдэк.

Тамун таӊ тест итогпэги йуөт, монтэйэк нелемчанпэ омось лэйдииӊа мит страна исторический подвигкэлэ, титтэл оӊоойоолпэӊин кишэнуӊа патриотизм примергэлэ.

 

 • Валентин Громов кисьэй 10 класскэ Нелемнский школагэ. Тудэл киэйоолбэдэк уөрпэ творческий аалоолпэгэ конкурскэ, чомоол класспэгэт образовательный организацияпулгэт Саха (Якутия) Республикагэ, номинациягэ «Сочинение», прокуратура России 300 — ньэмолҕилгэн.

Валентин таат кисьнулбэн литературэгэ таат лусин ажуулэ Анна Валентиновна Кириллина ньаҕа шурэлэшльэлӊа сочинениегэлэ » Ходит мэт прокурор оодин эрдьийэ».

Школьный линейкэгэ тудин дипломгэлэ прокуроргэт РС (Я) Максим Николаевич Поповкэт тадиильэлӊа, таат ценный подаркэлэ.

Ниӊиэгэт Валентин позравляйт моннундьиили! Кин лэйдиит, таӊ ооӊоол нелемчанин мечтаги уйоодэ оот льэтэй? Йуөтэй.

 

Одул титэ шурэлэшум Демина Л.Н.

Написать комментарий

4 + 6 =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ