Иркиштэ космонавтэк таат иркиштэ нивхэпул писательги: исторический фотоги

Иркиштэ космонавтэк таат иркиштэ нивхэпул писательги: исторический фотоги

1963 ньмолҕилгэ Москвагэ оңоодьэ писательпул Всесоюзный с'ездэпки оодьоодэк. Таа, делегатпэ молҕо киэйоол нивхэпул писательги Владимир Санги льэйбэдэк. Таа тудэл космонавтэньэ Юрий Гагариньэ ньэнуңңи.

 

Гагарин наа омосьэ, ниңиэньэйэ шоромо оольэл. Тудэл мони, ньэхаин эл мэдиильэлдьэ таатмиэдьэ шоромопул, нивхэпул, мони. Тамунгэлэ лэйтэсьум Санги иркин интервьюгэ. Санги нивхский письменностькэлэ аальэлум, таат национальный букварьгэлэ шурэлэшльэлум. Тудэл малочисленный народ Ассоциациягэлэ аальэлум, 1990-94 ньэмолҕилпэгэ иркиштэ президент тудэл оодьоодэк. 18 иисьэдамун киндьэгэ тиң ньэмолҕилгэ тудэл 86 ньэмолҕилньэй.

12 шилльэ киндьэгэ, тиң подьорхогэ, Юрий Гагарин киэйоол шоромопкэт космосңин  мэрэйльэл, тиң подьорхого Россиягэ аальэлңа Космонавт подьорхоги. Чуму миргэ Генеральный ассамблея ООН таң подьорхоло ньуутэшңа Международный подьорхо хаин шоромо космосңин мэрэйльэл.

 

Чумутпэ кин Гагариньэ ньэйуөльэлңи, тудэгэлэ моннуңи — омосьэ, ниңиэньэйэ шоромок, таат моннуңи  чуму шоромопкэт мэдин тудэл мэрэйгэлэ космосңин лорхайтэм.

Гагарин чумуткэт киэйоолбэн оольэл.

 

Ирина Курилова, Илкэн.

Одул титэ шурэлэшум Демина Л.Н.

Написать комментарий

четыре × пять =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ