Нонап космонавт ньан нонап нивхи дукамҥан

Нонап космонавт ньан нонап нивхи дукамҥан

1963 анҥаниду Москвала бисин Союз чэлэн нөсэҕчэр дукамҥалтан съезэтэн. Тар съездаки эмрин нивх ҥунмирэн нонап дукамҥан Владимир Санги. Тала ноҥан нонап космонавтньун Юрий Гагариньун бакалдаматтин. Гагарин һо ай,эвэч,адьиту гөөни бэй бисин. Ноҥан Сангитки нивх гэрбэ ҥунмир бисивэн эдэҥи долдар гөөдэҥмэн интервьюлай укчэннин.

Нивх дукамҥан космонавту бэйдьи дукчай нонап книгаи анирин.

Санги нивх дукуман,букварьбан ооча бэй. Адыкун таҥулкан Иҥэньгидэ буг нунмирэлни Ассоциациятан 1990-94 анҥанилду нонап президенни. Эрэв анҥану эври билэн18 инэҥидун Санги 86 анҥаниҥан дьалабгидьин, 12 инэҥидун-дэмэр Юрий Гагарин нонан космостаки дэгэллин. Эрэк инэҥи тараптук Космонавтика инэҥиҥдьин таҥуттан. Төөр ойлин ньан эрэк инэҥи ООН Генеральнай ассамблеян ньунчэдьин Нунмирэл ээлгэлитэн бэй космостаки дэгэлдэҥдьин инэҥиҥдьин оорин.

Гагарим һаари бэйэл бэкэччур өмэн һөлки ноҥман Һоо ай бэй бичэвэн гөөҥнэр,теми нонап космонавтач Гагарин һинмабдаҥан элэкэн бисивэн ньан гөөнэ. Ноҥандукун һөнтэ ҥи-дэ эннэн бис бичэ нонап космонавтач.

Ирина Курилова дукран,

Зоя Степанова тулматтан

Написать комментарий

восемнадцать − 15 =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ