Николай Неустроев Албэлэл Кулумаҕат караваалпэлэҥ нимэлэсул

Николай Неустроев Албэлэл Кулумаҕат караваалпэлэҥ нимэлэсул

Митльэ редакцияги саримэлэҥ Николай Неустроев льэл. Тудэл Андрюшкаҕа мэдьуол, Черскайҕа саҕанэл. Тудэл Албэлэл Кулумаги илэн амаладьаачэн управленияги моойчэлэк чаҕадьэл. Тудэл караваалҕанэ нимэлэсул. Николай Неустроев тудэҕанэ нимэлэсиичэ эл чуҥдэнуй. Николай Николаевич анньэй, нэмэ караваалпэ тадаат ньиэдьилпэ чуҥдиэнаай, ханьин адуопэ мэ мэдьуоҥи.

 

Николай Неустроевги элилльэ караваалпэ ваарачил  нимэлэсиичэн конмэгисчэ солҕидьэҕа пулгэрэйл, тигираа тудэл льэл. Тудэльэ караваалпэ районнай газетҕа “Колымская правда”, республиканскай уорпэн сурунаалҕа “Колокольчик” пулгурэйл.

            

— Мэтҕа эвльэ мондэ кинигэпэ мэ пулгэрэй. Кэйэн уорпэдуолҕа караваалпэ, идьиэ уодуодуолҕа нимэлэдьил, — анньэй Николай. – льукуолэр митҕа караваалпэ эл ньиэдьиҥи тадаат мэт эл чуҥум. Мит Джек Лондон кинигэпэҕа чамумул. Сельскай библиотекаҕа даҥдитэ анаан пойуонь кинигэпэ льэл. Тан идьиэ алҕамлал стеллаж льэл. Мэт тигираа йавнэй кинигэпэ чуҥул.      

 

Николай лэйтэйм, нэмэ йохон нимэлэсиичэпэги пойуодьэ кинигэпэ чуҥул – Далан, Николай Якутский. Льукуолэр пойуонь эл маранмэ ньиэдьилпэ саҕанэй чииги эдьилҕат мөрил.

 

— Мэт Николай Васильевич Слепцовги илэн истаадаҕа чамумул. Тудэлҕат анаан пойуонь Петеркиен ньиэдьил мөрил. Курилов Петр – таат көдэ льэй. Тудэльэ ньиэдьил аҥаҕат аҥаҕа ньиэдьил. Маархан истуория, хади вайи чупчэпэ ньиэдьил. Маархадьэҥ Петеркие чама талавги истаада ичуол. Тадаат титтэл тудэлҕан өлкиэнаал. Тудэл маархалльэги угучиэ мэдэлэк, угурчиэ ча5аал. Дитэ истуория тудэл5а анаан пойуонь льэл. 30 с 20 векҕа Маархадьэҥ Петеркие анньэй, нэмэ “Чама чии лайнул-буньҥа, пойуодьэ чии аавэтэҥа” йуодаҕанэ тудэл лайниичэ мөнчэгуриэл. Тан историяҕат мэ нэмэ курилиил. Тадаат чуҥдэҕан нимэлэсул. Тадаат дитэ Анна Васильевна Курилова, митҕа даҕи эвльэ. Ханьин Роман “Ханидо тадаат Хальэрха” пулгэрэйл, тадаат кинигэ чалдьэпэҕа мэньҥа тадаат мони “Тэн мит ньиэдьилпэ роман виэйуол”              

 

Тудэ караваалпэ Николай дитэ вадун киисэл, ахун ваавачэ арууҕа нимэсул. Чуҥдэл, нэмэ караваал ваҕариил льэл. Хон “Эдилина караваал” ваавачэ арууҕа нимэсуол, тадаат ниҥэ – тэн вадул караваал, мони Неустроев.

    

— Эдилина караваал уодуодуоҕа чуҥдэл. Тудэ 8 с. тудэл курильичиэл, хуодиир мэт таатбандьэ кирийэ тадил тадаат нэмэ льэл. Тадаат 10 минутҕан караваал мэмдэл. Мэт Катя Суржаниноваҕанэ мэ хамурчиҥ уодуон чайлэги  мэдьуоньҕа картина иирисуй. Уодуоҕа караваал открыткаҕа анил-буньнуҥа.

 

Эйуокэн внешний связь Министерстваги тадаат республикаги омоги дела грантовай чамбиил вадулпэги региональнай омоньэй мэмдэл “Алаичи” мэмдэл пулгэрэйл “Вадун караваал”.  5 мультфильмпэ виэл. Тадаат вайи Николай Неустроевги караваалпэ виэл. Тэньи мультфильмпэн аруунмөрийэ вадул аууҕа — Третьяков Василий Николаевич.  

 

— Идьиэ караваал эл нимэлэсуҥ. Чуҥдэги Караваал ниҥэҥ надуо льэл. Ханьин мэт уктэгэврэл wадуомул. Тэн wадурчимэрукун льэл, время караваалҕа эвльэ. “Чуҥдэ караваалги мэ льэй, пенсияҕа мэ нимэлэсуҥ.” Мони мит саримэ.     

 

Николай Неустроев планҕа караваалги вадун кинигэ пулгэрэйл. Мит чуҥдэчииҕа мит тудэ Эдилина караваал тадинуҥа.

Ирина Курилова       

 

Эдилина караваал

 

Тиндаа-тиндаа анаан тороньэй льэл. Маархадьэҥ льуку чайлэ пулгэйл. Чайлэ пулгидьилҕат кэрэс. Чайлэн пулгэйлэк пулгидьил сукунҕа мэ чамумуй. Чайлэ пулгидьилҕат  чайлэндэҥ льэл. Пойуодьэ сукунмольҕал кэвэй, пулгидьил чамумуй, тудэ пугилпэ ниҥомийэ сивиэт льэл. Иидара пугилпэ эл эдьилньэй лукулҕа пулгэйл. Хомоньэй пугилҕат лавйэ йэдэч, хомоньэйҕат – ульэгэ, ньамучэньиҕат – лачил, нтаавэйҕат – киндьэ, ньориньэй пугилҕат – йэрпэйэ.

Идараа ньиҥомийэ пугилҕат көдьэпэ, альҕапэ, уйэньэйрукунпэ тадаат йэлжкунугучиэндьэрукунпэ йэдэч. Чии вайи пугилҕат йэдэч. Титтэл ниҥомийэ льэл – тороньэй, ньамучэньи тадаат ньориньэй. Лукунбурэбэ йавнэрдуолҕа нимэ льэл. Амуҕа-йуо, нэмэ йавнэр ницомийэ чии льэл, йавнэр чииҕа мааруолньэй   льукуолуол, йэвлигилньэй эньиэ тадаат амаа.

Пулгидьилҕанэ чии Эдилина кирийэсул – Эдьил тадийуол.          

 

Автор: Николай Неустроев

Республикаги хааличэ илэн амаладьаачэ

 

Аруунмөрийэ – Тоенто Мария Андреевна 

Написать комментарий

семь + пятнадцать =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ