Мексиканды проектли гургэвчирэп

Мексиканды проектли гургэвчирэп

Гиаванаптук 2021 анҥанидук тикэрлэн Һэбээн һупкучэкэн куҥални, һупкучимҥэлни мексиканды проекли гургэвчирэп. Бу куҥалти, эвэдич төөрэникэн, ҥэнукэрбу, гөмкэрбу долчивканитантали оньачалбу оритан. Эрэк проект адыкун таҥулкасал Иҥэнь буг ҥунмирэлни төөрэмутэн иимкэндэвур, таррочин төөрэр бисивэтэн Төөр ойлин бэил һаадатан, төөрэнти һуулбиндэн манруттан, анҥамта технологиялдули гургэвчиникэн, һөйа һойа төөрэлкэн медиапособиелбу одавур ньэкрэ, ньан куҥалбу гургэвчивкэн.

Мутньун дэлтэ эвэнкил, юкагирал, долгал гургэвчиритэн. Адыракан-да ZOOMли конференциял биситэн. Тек тарак проект мудандьиддан. Мексикала пособиелбу ньөвдэвур гургэвчир.

 

 

Бу һупкучэктукут дьапкан куҥал гургэвчиритэн, дыгэн һупкучимҥэл. Эрэк Алексеев Аниврин (8 кл), Юра ньан Игорь Захаровал (10кл), Александр Кривошапкин (5кл), Алёша Кривошапкин, Азалия Слепцова (7 кл), Самира  Кривошапкина (9 кл), Каролина Шадрина (10 кл), Зоя Афанасьевна Степанова ҥунэмэттин, Саргылана Ильинична Винокурова оньачалдули гургэвчирин, Туяра Трофимовна Никитина куҥалбу ҥунэмэттин, Евдокия Валерьевна Степанова докумелдули, компьютерли гургэвчирин. Тачингургэвур мудакрап. Мексикадук сертификаталбу мултуритан. Бу һооч эгдьэн тэкэм гөөнэм Наталья Васильевна Ситниковатки, Хосе Антонио Флоренстаки, наука доктортакин, профессортаки, ноҥан асистентакин Мигель Диегодки.

 

Зоя Степанова, Һэбээн

Написать комментарий

1 + 2 =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ