Ньока төөрэҥэн арктикан райолтакин куриччалбу,свиньялбу эмудьир.

Ньока төөрэҥэн арктикан райолтакин куриччалбу,свиньялбу эмудьир.

Ньока төөрэҥэн миан илан арктикады райолдулан ииндьиддил бэил куриччалбу, поросёнакалбу ганнатан ньан комбикормав  Якутскайла тэгупчэ ээридьин.

Регион Правительствон таралбу дьугутэтэн ээривэн 100% тамдин. Дьуллэ тарак дьугучэптин ээрин дэгил,дьэлгэнкэл ээридукутэн һулэкэдмэр биврэрин. Тачин укчэннэн ЯкутияDаyly дөмҥэды хозяйство Министерствон ссылкадьин.
Республика дөмҥэды хозяйствон министрэн Александр Атласов мэтучэдьин куриччам,свиньяв бөөдэвур дьөөрмиар млн.таман ичэптин.Эрэк һээду илан тысяча дигэн ньама уйунмиар куриччам,илан ньама наданмир надан поросёнакалбу гадавур заявкалбу бөөритэн.

Дьөөр биҕалкан поросёнок ээрин тунҥан тысяча, өмэтэл куриччан-илан ньама тунҥанмиар рубль тамантан бидьин.
Тар куриччалбу, поросёнакалбу АО„Ньокады дэги фабрикан“, ПТКХ„Сибирь“, ООО„Хатассла свиньялбу иргэтти комплекс“, АО„Сайсары“ (Нерюнгрилэ дэги фабрикан), АО„Анҥамта совхоз“ (Мирнэйлэ биси дэги фабрикан) бөөннэтэн.

З.Степанова тулмиттан.

Написать комментарий

7 + шестнадцать =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ