Ҥунмирэл ээлгэлитэн биси мэрлэнкэ ньөөчэ инэҥин

Ҥунмирэл ээлгэлитэн биси мэрлэнкэ ньөөчэ инэҥин

Эври билэн миан уйун инэҥидун анҥантан төөр ойлан бисилдулэ һойа бугалдула Һоо нод һэбдьэк — нэлкэ нонапач иманра доодукун, иҥэкчэ төөру ньиҥтэлдьи табдакникан, Һоони  нодкакан ньөөчэ мэрлэнкэ һиэврэн. Эрэк инэҥив мэрлэнкэ ньөчэ инэҥидьин таҥутта.

 

Эррөчин һэбдьэку өөтэл Англияла тэгучэл тысяча уйун ньама дьапкнмиар  дигэн анҥаниду бисин. Чэлэн төөр ойлин һэйэ биҕдук эври билэн биаҕлан истала мэрлэнкэ ньөчэ һиэвэттэн, буг климаттукун көйэтникэн. Великобританияла — дэмэр эрэк ньөөчэ эври билэн дулакандукун һиэврэн, теми һэбдьэк эрэк инэҥилду бивэттэн. Тиик-дэмэр һэбдьэку һөнтэ-дэ бугалдула һэбдьэкрэ, айавра. Латынь төөрэндьин эрэк ньөөчэ „галянтус“ гэрбэ — өкэньилкэн ньөөчэ тарак. Эррөчин ньөөчэв һаамулкуритан нонап тысячелетиедук,век дулакандукун ньөөчэв гилбати илкэндьин өөвканитан. һөнтэки бугалдула ньөөчэв һөнтэкич гэрбуткэрэчэл. Англичал „иманра һабдан“, „иманрадук һиакан“ гэрббуттэ; чехал -„иманракакан“ гөөнэ, немцал -„иманрадук чогкакан“; россиямҥал — подснежник (иманра һэрдэдукун һиэчэ). Ньучал иами тачин гэрбучэл? Ньөчэ иманра додукун,нонап ньөлтэн гарпанҥалньунни  өмэтту һиэридукун. Бугтандула эрэк ньөчэчэн баддьи һөнтэвмэттэн. Нонап һиэри ньөчэв бэкэтькэмэн „подснежник “гөвэттэ.

 

 

Ньока төөрлэн мэрлэнкэ инэҥиҥмэн эври билэн миан дьапкан инэҥидун илкэвэттэ дьөөр тысяча дигэн анҥанидук. Элэ тунҥан һөнтэки бадалкан мэрлэнкэ ньөчэ бисни. Тарал бэкэччур һуданьа книгала дукутта. Эньэй таралбу һуҥдир.

Адрей Исаков дукран, Зоя Степанова тулматтан

Фото интернетдук ньан ЯСИА

Написать комментарий

16 + 8 =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ