Һэргэг Кулума районни “Өмэн инэҥи. Өмэн анҥани. Өмэн век” гэрбэлкэн ичукэнэкэн ааҥаптан

Һэргэг Кулума районни “Өмэн инэҥи. Өмэн анҥани. Өмэн век” гэрбэлкэн ичукэнэкэн ааҥаптан

Якутскайла Ем.Ярославскай гэрбэдьин ҥунмирэл тиитэрэп бинивутэн укчэнни Государственнай музейлан эври билээн миан тунҥан инэҥидун ичукэнэк (выставка) ааҥаптан “Һэргэг Кулума өмэн инэҥиҥэн, өмэн аанҥаниҥан, өмэн векаҥан” гэрбэлкэн .Тарак ичукэнэк Ньока АССР ньама анҥаниҥдун аанипти.

 

 

Ичукэнэклэ илуритан район тиитэрэп бинивэн укчэнни дьоданалбу ,Һэргэг кулума һааври бэиҥэлни дьугулитэн.

Итнэчэл бэилду ичукэндьир дьуллэ оок-та эчэлбутэн иттэ нулгэвэтти оралчимҥал,буйусэмҥэл-дэ гургэвчири дьоданалбутан. Эвэсэл, чукчэл, тиитэл, элэ эмридьур, эмэбчэл ньучил оилбутан итчир. Нөсэгчэн ҥэн ҥалалкан оньаамҥа Екатерина Суржанинова гургэлбэн илудьир ньан.

 

 

Эрэк экспонатал Һэргэг Кулума тиитэрэп бинидукун, Иҥэнь буг ҥунмирэлни Н.И Таврат гэрбэдьин, билэк Походскай ирбэт ньучиды музейалдукун эмуридьур, илуритан, Ярославскай музейан фондадукун-да дьоданал биситэн.

 

 

Чэлэн республика дьөрмиар дьөр райолдукун государственнай музей доолан экспонаталбу илуритан. Иҥэнь буг надан районалдукун гургэвчиритэн. Тар дьугулин укчэннин Николай Федоров Ньока төөрэҥнэн музейалбу итти Управлениен методисан “Иҥэнь буг райолдукун Якутскайтаки мут коллегалти һөллөтитэн абал биврэн. Эрэк ичукэнэктэки Ньока АССР ньама анҥаниҥалкан юбилейдун аанипти ичукэнэк ноҥарбутан эмукэнни, ноҥартан тиитэрэпур бинивур, культуравур укчэндэтэн. Тачин республикалат ииндьиддил, ноҥартан культуратан дьугулин музейдук һаалдьир.”

 

 

Ичукэнэк эври иэчэн тунҥи инэҥилэн истала бидьин.

 

Дукран Ирина Курилова, тулматтан Зоя Степанова

Написать комментарий

четыре + 6 =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ