Подснежник Международный подьорхок

Подснежник Международный подьорхок

19 шилльэ киндьэгэ чуму мир странпэгэ оонуй иильисьэ поорэн праздникэк — Подснежник Подьорхоги. Таң праздниккэлэ Англиягэ аальэлңа, 1984 ньэмолҕилгэ. Чуму миргэ, ходимиэдьэ климат йуөт, таң подснежникпэ шөрилэдэйнуңи йоон шомор киндьэгэт шилльэ киндьэңин. Таат, Великобританиягэ таң лэбиэн шөрилпэдиэ шөрилэдэйнуңи шилльэ киндьэ ордьэдэгэ, тамунгэт таң праздниккэлэ титимиэй бремягэ аальэлңа — поорэ мэдин кэлдин льэдэгэ, хаин  пугэсьэ подьорхопул кэльиэңи. Идьии таң праздниккэлэ йиэн странпэ аай анурэңа.

 

 

Подснежниккэлэ латинский ажжулэ ньууги — галянтус (Galanthus) — молочный цветок. Таң ульэгэлэ 1 тысячелетиягэт лэдиильэлңа, средний векпэгэ тудэгэлэ символ непорочности моннуңи.

 

Йиэн  странпэгэ таң лэбиэн шөрилгэлэ йиэнбэн ньуулэ ньуутиэнуңа. Англичанпэ тудэгэлэ моннуңи пукэльэн оожиидиэ таат пукэльэн ульэгэдиэ; чехпэ — пукэльэдиэ; немецпэ — пукэльэн йоңсьо, мит таң — подснежник моннуйли.

Лусипэ тамунгэт таат ньуутэшңа , таң поорэн шөрилдиэ пукэльэгэт укэйнуннуй, хаин йэльоодьэ лэбиэлэ мэдин пугэлэшнум. Тамун чэнись йиэн лэбиэгэ таң ульэгэлэ эл таат ньуутиэнуңа — лэмэн ульэгэпул киэйэн шөрилэдэйнуңи тамунпэгэлэ подснежник моннуңи.

 

 

Россиягэ подснежниккэлэ моннуңи Прострел (лат.Pulsatilla). Народный ньууги: сон-трава таат подснежник.

Якутиягэ Подснежник Подьорхоги оонуннуй 18 унуң киндьэгэ. Таң праздниккэлэ 2004 ньэмолҕилгэт аальэлңа.

Якутиягэ 5 видпэ таң подснежникпэ — прострелпэ льэңи. Титтэл чуму, подснежник  Galanthus титэ, Красный книгагэ шурэлэшоңи.

 

Йоңной источникпэгэт информациягэн Андрей Исаков.

Одул титэ шурэлэшоги Демина Л.Н.

Написать комментарий

12 + шесть =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ