Бадикар Һэбэн һупкучэклэн эчин һаамударап улусур юбилеич

Бадикар Һэбэн һупкучэклэн эчин һаамударап улусур юбилеич

Эрэв инэҥу Кобяй улусан тэгубдэҥэн 85 анҥаниҥан дьалабгин.Һэбээн билэкбэн Кобяй улуслан 1962 анҥаниду иивритэн.Тар дьулдэлэн Саккырыр райондулан бисит.

 

Тиик улуслат бисил наслегалдук бэй таҥундьин дигит бисэп (на 4 месте), элэ ииндьиддэ 787 бэил, төөрэҥэт дээмҥэдьин нонап биһэп, 50830,07 кв.км бугат дээмҥэн. Тарак улус ойлин һойадмар. Мут наматкар бугат Һоо эҥэйэ, һойа гикитан дьэлгэнкэлкэн, дэгилкэн, олрапчи һойа төҥэрэҥэлкэн, улбуҥчири гилбати мөөлкэн окатаҥалкан, гууд ньанила искиндьиҥамдас урэкчэҥэлкэн бугат. Тар урэкчэлбу көйтэньэ таланда таҥньалкасал анаҥал һөлкэнур, окатаҥалдулит, төҥэрэҥэлдулит мэҥэн өкэсэлкэсэл олрал тиаматта, кунтэкэҥэлдулэт гиаки ноды, бэй иасалбан өрэмкэнил ньөөчэл һиэвэттэ. Төөрэмур һөлбучэдди, орам иргэчэдди бэиҥэлкэсэл, гудьэй куҥаҥалкасал биһэп. Оон эррөчин ай бугур этэп одьар!? Эникэн тетэмэттэ, аймулданач бими оон ай бимчэ мутту! Эрэв анҥану һойа юбилейэлбу илкэндьиддэн бугат һойа бэилньунни дэлтэ. Элэкэс балдача һонҥачаҥалбур бакалдаддап, икээддэп, эскэддэп.

 

Тачин ҥээрин Ньөлтэнкэ, чулбаньа ньанин һэрдэдун ииндьиддэн һаҕды Һэбээҥэт, дьулэски гуусэкэддэн. Чэлэн улус, Һэбээҥи-дэ бэиҥэлбэн юбилич эскэрэм!

З.А.Степанова

Написать комментарий

2 × два =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ