Албэлэл Кулумаги Киисэл «Маархан чайлэ, маархан сукукнмольҕал, маархан биэк» йоҥотэйл

Албэлэл Кулумаги Киисэл «Маархан чайлэ, маархан сукукнмольҕал, маархан биэк» йоҥотэйл

Йохон государственнай Чавлааҕар омон истуорияги тадаат культураги музейҕа Е. Ярославский 15 пугудьэмэ ладьин мольҕалҕа киисэлги амудьэ йоҥотэл Албэлэл Кулума. 1 чайлэ, 1 сукунмольҕал, 1 биэк мэмдэл, Якутскай АССР истуо сукунмольҕалги кэрэс.  

 

 

Киисэлҕа сукунпэ районги истуория, Албэлэл Кулумаги мөрдьэрльэлдьэ гөдэн киисэйуол. Саримэпэ илвиичэн, иэруучэн сукунпэ, ваҕарилги чупчэ, эрпэйэн, вадулпэн, чавлааҕар вавачэн сукунпэ йуойл. Кэйэн чии туҥ сукунпэ эл йуөйуөлэл, йуойл. Ваай вааричил чакчал сурэльэсиэчэ Екатерина Суржаниноваги чаҕадьэлпэ музейҕа льэл.

 

 

Сукунпэ Албэлэл кулумаги чавлааҕар омон истуория тадаат культура музейлэк, кирийэги Н.И.Тавратги Краеведческай музейлэк тадаат Походскайги музейлэк, Ярославкийги Йохон музейлэк тадийуол.

 

 

Республикаҕат 22 районпэ тудэ сукунпэ Яросласкай музейҕа тадил. Чавлааҕар районпэҕат пускийань районпэ тудэ сукун музейҕа тадил. Республикаги Музей Управлениеги методист Николай Федоров мони: «Чавлааҕар районҕат мит чаҕадьэй чии эл охоль Якутскҕа кэлул, тадаат тэн мэмдэл чавлааҕар история, культура чамбиил-йуойл»

Киисэл 5 чуоҕаймэ чальдьэдордьэҕа льэл.

 

    

   

Ирина Курилова

Аруунмөрийэ – Тоенто Майя Андреевна 

Написать комментарий

три × четыре =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ