Мультфильмпэ вадун арууҕа льэл

Мультфильмпэ вадун арууҕа льэл

Мультфильмпэ омон региональнай вадулпэ “Алаичи” мэмдэл  виэйуол “ураалэн анимационнай мэмдэл “вадун тадаат одул аруупэ ураануҥи” связь тадаат омон мэмдэлги министерство 2021 с. поҕодэ тадил.

 

Студия ООО “МультиДиТек” виэл.

 

Караваалги нимэлэсиичэпэ вадун арууҕа – Н.Н. Неустроев-Алексеев, одун арууҕа – Л.Н.Демина льэл.

Караваалпэ вадун арууҕа В.Н. Третьяков, одун арууҕа Л.Н.Демина ньиэдьил.

 

 “Хуодиир хандьэмэ ҥолаал” Нимэсиичэ – Николай Неустроев-Алексеев. Аруунмөрийэ тадаат ньиэдьиичэ вадун арууҕа – Василий Третьяков. Мультфильм студия ООО “МультиДиТэк” виэйуол.

 “Илэн караваал” Нимэлэсиичэ — Николай Неустроев-Алексеев. Аруунмөрийэ тадаат ньиэдьиичэ вадун арууҕа – Василий Третьяков. Мультфильм студия ООО “МультиДиТэк” виэйуол.

“Куодьэдуон караваал” Нимэлэсиичэ — Николай Неустроев-Алексеев. Аруунмөрийэ тадаат ньиэдьиичэ вадун арууҕа – Василий Третьяков. Мультфильм студия ООО “МультиДиТэк” виэйуол.

 “Лабунмэдиэн караваал” Нимэлэсиичэ — Любовь Демина. Мультфильм студия ООО “МультиДиТэк” виэйуол.

“Өйөгэдиэн караваал” ” Нимэлэсиичэ — Любовь Демина. Мультфильм студия ООО “МультиДиТэк” виэйуол.

Написать комментарий

7 + 17 =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ