Эври билэн 22 инэҥидун онлайндули бутун Россия ойлин семинар бисин

Эври билэн 22 инэҥидун онлайндули бутун Россия ойлин семинар бисин

“Ньока төөрэҥнэн өтэрэптук ииндьиддил ҥунмирэл балданҥа төөрэмутэн  Россияды  Федерацияла һупкучинтэн” гэрбэ темали.Эррочин семинар ааньипти бисин Ньока АССР оодаҥан  ньама анҥаниҥалкан юбилейдун,ньан бутун Россия ҥунмирэлни культуратан наследиян  анҥанидун. Семинарли укчэнмэчэк бисин ҥунмирэл төөрэнтэн тикэрэпту һойа төөрэн доолин оонтакан индьидитэн дьугулин,литературав һөнтэ төөрэлдулэ тулмачинмай-да иррөчин биннэвэн. Эррөчин ай семинару ФИРЯ ньан тарак Ньока төөрэҥнэн гургэвчири филиалан ооритан. Семинару ҥэнуритэн Надежда Николаевна Васильева,Наталья Васильевна Ситникова,Алёна Васильевна Иванова. Михаил Александрович Анохин (Москвадук). Эскэн төөрэлбу гөөнитэн Лариса Ивановна Маршева ФИРЯ ҥуунэмэтти бэгэнни,Феодосия Васильевна Габышева Ил Тумэн депутатан.

 

 

 

Эли семинарли гургэвчиритэн П.А.Ламутскай гэрбэдьин Һэбээн  дулаг һупкучэкэн, Якутскай городтук лицей. Мут, һэбэмҥэл докладат теман  бисин “Һупкучэклэвур ньан дөөмҥэлэ нулгэвэтникэн, һупкучэддил куҥал эвэди төөрэмур һөлбуттэтэн  оон гургэвчинмэй” гэрбэли. Эли мут, докладаҥалбур өмэтту чакридьур, гургэлбур дьугулин укчэннит. Город лицейдукун  Ньока төөрэҥэн ҥунмирэлни культуравутан куҥалду һупкутти Лениана Евгеньевна Уйгурова докладаҥи таҥнин. Тачин-ту долчитрит Михаил Васильевич Кривошапкин  докладбан ФИРЯ гургэвчимҥэн, литературав һупкучин, цифровойли  гургэ специалистбан. Ноҥан тулмачимҥа гургэньунни һаамулкувканин. Докладал һоо аил биситэн, тадук һойаду бэй һупкубдьиҥэлни.

 

  

Семинару долчиритан бутун Россияла төөрэрдуливур гургэвчиддил специалистал, һупкучимҥэл.

 

 

Мут-дэмэр, һэбээндук һупкучимҥэл, тала семинарла эривридьур, һооч өрэнэникэн гургэвчирит, манруттит. Дьулэски муту һойа гургэл алатта, таралбу эттэвур гуусэкэннэт. Тар дэлэду эсни бис, һойа эҥилкэн таду  биннэт бидьин. Ньан  мутту гургэдут бэллилду ФИРЯ-ду, Якутскайла тар институт  филиалан гургэвчимҥэлдун Наталья Васильевна Ситниковаду, Светлана Степановна Семёноваду, Гаврил Михайлович Фёдоровту, Феня Матвеевна Лехановаду эгдьэм тэкэм исурап. Дьулэски-дэ бэлмэтникэн гургэвчиддьип. Анастасия Афанасьевна Кейметиноваду-да ок-кул методист  ставкан бидэн киҥкич илумаччадьин ньан Роза Серафимовна Никитинаду эрдэлэн һойа гургэлби мутту бэлэн бидэн,  дукридьи, эмэнчэду  эгдьэн тэкэмур исурап. Тарак эрэгэр мутту төрудэн бидьин

 

     

Һэбэн һупкучэкэн эвэди төөрэндули методисан З.Степанова

Написать комментарий

шестнадцать − 15 =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ