“ Илкэн” газета анҥамта номеран ньөөдни

“ Илкэн” газета анҥамта номеран ньөөдни

Республикады Иҥэнь буг адыкун таҥулкасал ҥунмирэлни газетаҥатан “Илкэн “ эври билэнду  анҥамтач номеран ньөөдни. Тавар газета гэрбэн эвэдыдук төөрэндук  гөөбчэ. Ньучидыду тулматми ”затес”, ”знак” ичукэттэн.

“Илкэн” нонап номеран тысяча уйун ньама уйунмиар уйун анҥаниду ньөрин.

 

Тикэрэпту муту мэргэчукэнни Украинала  кусин биддин. Америка иррөчим-дэ санкцияв оорикланРоссия киҥкич илаччин мулгаттап,эдук дьулэски эҥидмэр-дэ оодьин.

 

Эрэк газет номерлан һуу  бакчиснан оралчимҥалду,дьаанил общиналдутан-да гөөбчэв укчэнэку (9-11 страницалдук). Тали мут эгдьэнэч өрэнэрэп Минсельхоз ҥунэмэтти бэгэндун Иннокентий Балановтаки, КМНСэл активисткалтикитан Любовь Христофороватки ньан Лидия Атласоватки.

 

Далбула РФ президенни Владимир Путин чакбаку оорин. Тала ноҥан гөөнин чэлэн программал дээмҥэ, эгдьэн төөрэл дьулэски ҥэннидутэн бэлрил иами-да ообаннатан, иак-да санкциялбу эникэн аавдатта. Ноҥан гөөнни Москва ирэк-тэ партнералньун гургэвчидэй итагчириван,тартаки кимчариван.Таҥалда “Путин ньан Арктика. Киҥкич гургэвчиннэт һээ эмрэн” гэрбэ дукапчав. Эрэк темав һиракран РФ  Советан Федерацияван ҥунэмэтти Александр Акимов пресс-конференциян ньокамды  журналисталду оодаҥман (2-3 стр).

 

Балданҥа төөрэн-дэмэр дьугулин укчэнмэчэк эрэгэр мээнтикий общественность мэргэмэн тааҥчин. Тар дьугулин Ил Тумэн депутатньунни Феодосия Габышеваньун бичэв интервьюв таҥалда, тадук һөөнтэн  гургэвчири группа  балданҥа төөрэрдули республика парламенни  чакабакан отчеттукун  мэддьиснэн (6-7 стр).

 

Мут эгдьэн тэкэмур  исурап мээн корреспондеҥалтакивур Вера Дьячковатки,Зоя Степановатки,Майа  Тоентотки, Любовь Деминатки тарканду һинмамакан ,аймакань анҥамта укчэнэкэлбу, публицистическаилбу материалалбу тулматникан бөөрилду (13-15 стр).

 

Далбула ньан регион дьаанил общиналтан эгдьэн чакабакан (съезд) бисин.

Иак дьугулин делегатал, һөнтэл-дэ тали гургэвчичэл укчэнмэччэвутэн таҥалда 6-7 страницалдук.

 

Мулгаттаку һу һамчадьис субцидияв,арктическай улусалтаки авиарейцалбу “Полярнай авиалиниял” оон оннавутан. Эрэк дьугулин Андрей Исаков материалалдукун мэдэлдэ.

 

Мут газетат эрэгэр Иҥэнь буг литераторални гургэтэн дьгулин һаамсан.Тачин,Якутск городла нөсэгчэн дукамҥал чакабакатан (совещание)бисин ,тали мээн дукчавур аит ичукэнитэн мут дьаанилти.Тар дьугулин таҥалда 13-16 страницалдук, тадук-та һөнтэ иҥэньгидэ бэил мээн культуравур,бинивур дьугулин анҥамтач укчэндэҥдэкутэн.

Эрэк эври билэн биагтукун “Илкэн” газетла дьулэски 2022 анҥани гаадлан дукукапти оодни. Мут эйэттэп һуу дьулэски-дэ  эрэгэр мутньун бидьиҥэвусэн.

 

Бэкэчусэн Ньока АССР ньама анҥаниҥдьин  ньан эври унма (май) һэбдьэкэлдьин мэргэндукур ээркэрэп.Дукукалда,таҥалда-да “Илкэн “газетав, мут порталлат-да иивэчэлдэ. Портал гэрбэн ньан “Илкэн”.

 

                                                                                                 “Илкэн” газета редакциян З.Степанова тулматтан

Написать комментарий

два + 20 =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ