Муттулэ нонап һонҥачан балдан

Муттулэ нонап һонҥачан балдан

Эври билэн биаҕтун чэлэн орам иргэттилду бэилду һоо ургэ анҥани һээн бивэттэн. Эрэк биаҕту стадала һонҥачакакар балдаватта. Биникэн эрэк һоо өруси-дэ. Асун һонҥачакакар бакуридукутан, тарав асуман, одьаникан, оран оовканидукутан, бинит-тэ ай бидьин. Һонҥачан балдарин өрусивэн, иргэттэй манручиптиван, һонҥачан мут бинидут бэлривэн, куҥалти һаадатан, мэргэндулэвур дуусач иивдэтэн, анҥантан “Дорова, һонҥачан” гэрбэ һэбдьэку билэклэвур ооваттап.Таррочим урукандаҥат гораллан.

 

Куҥал һонҥачан дьугулин дьонтум дуккотта балданҥа төөрэндьур.

Иэлтэнчэ анҥанилду нонап һонҥачан эрэк биаҕ дулакантикин бакури бисин.  Амаргаг анҥанилду биаҕ нонап инэҥилдун бакури оор. Эрэв анҥану эври билээн нонап инэҥидун 2 стадала нонап һонҥачан балдадаҥман укчэннэ. (1 апреля) Тарак ирканҥа инэҥидун бисэкэн, экич тэдьэр бисин, өсэйридьитэн гэрбэрит. Адьитмакан ирканҥа инэҥидун бакуча һонҥачачан. Һэбдьэнь!

 

Куҥаҥалти ньан һонҥачан дьугулин дьонтундуливур иэсчимэттэ. Чэлэн уйун куҥал дукра. Варавина Есения (1 кл), Кузьмин Ариан (1кл), Стручкова Алгыстаана (2кл), Томская Элеонора (3 кл), Никитина Настя (5кл), Винокурова Алекса (5кл), Никитина Наина (7 кл). Ньөөҥгэл куҥал! Тарак дьонтуралбур концертла таҥникан долчивкандир көйэчимҥэлду. Дьонтуралбу һупкучимҥэл ээримкэччир. Этчэл дипломалдьи илкэвдьир, ньан тэкэн дукулдьи. Би тек тар дьонтуралбутан эли газетли ньөөвдьим, таҥамҥал һаамулкудатан. Һуу-дэ ээримкэчилдэ ирэк дьонтун аидмарач дукабдаҥман.

 

Зоя Степанова, Һэбэндук

Фото baikalru.ru

Написать комментарий

20 − восемнадцать =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ