Нелемнэй уөрпэпул иилуугиилгэн

Нелемнэй уөрпэпул иилуугиилгэн

Мит коллега, мит омосьэ кэнмэк Алена Миронова йанмэлэ митин  уөрпэн стихипэ-сочинениепул  шурэлэшолбэн эмэйпэңин. 

 

 

Мэт эмэйльэ

Мэт эмэйльэ таат омось,

Йургудьэйэ титэ подьоҕось!

Тудэл митин хамиэдаануй,

Чоҥись падум, омось йахтаануй!

 

Моя мамочка

Моя мамочка так хороша,

Сверкает словно звезда!

Она всегда нам помогает,

Вкусно готовит, хорошо подпевает!

 

Алиса Шалугина, 5 класс

 

 

Эмэльэ

Мэтньэ эмэй чуотэ эгужуй,

Йодаануй таасилэ йахтаануй,

Урокпэлэ хамиэдаануй.

Тудэл иилул, таат иильисьэ,

Мэт тэтут таат йоульэтльэ!

 

Мамочка

Со мной мамочка всегда гуляет,

Играет, песни запевает,

С уроками мне помогает.

Она милая, такая красивая

И самая моя любимая!

 

Вероника Ларионова, 5 класс

 

 

Иилул эмэйльэ

Иилул эмэйльэ,

Омосьэ, иильисьэ!

Йахтэ йахтаануй,

Мэтньэ йодаануй,

Курук мэтин хамиэдаануй!

 

Милая мамочка

Милая мамочка,

Добрая, красивая!

Песни поет,

Со мной играет,

Всегда во всем мне помогает!

 

Элина Казаева, 5 класс

 

Таат аай уөңик Сахайа Миронова стихотворениеги, тудэл тамунгэлэ иилуул Нелемнэйңин шурэлэшум.

 

 

Нелемное йахтэги

  

Тудаа чуөльэд омнии параагэт

Одун хаҥичэпул угурчэлэ

Эндьоонпэ, нодопэ, анил иксьиит эйрэт,

Таат омосьо одулпэ модоҥи.

 

Припев.

Мэт модойэ чоҕосьо будиэ,

Мэт модойэ Нелемнэйгэ,

Мэт модойэ иильисьэ лэбиэ,

Модойэ мэт уйлоол нумэгэ.

 

Миткэлэ Лэбиэн Погиль ноудиим,

Пугэсьэ йэльоодьэлэ митин кэсьиим,

Одун шоромопул омось эйрэҥик,

Одун шоромопул омось модоҥик.

 

Припев.

Мэт модойэ чоҕосьо будиэ,

Мэт модойэ Нелемнэйгэ,

Мэт модойэ иильисьэ лэбиэ,

Модойэ мэт уйлоол нумэгэ.

 

Сахайа Миронова, 7 класс

 

Написать комментарий

3 + 6 =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ