Пасха — тамун Христос Воскресениеги

Пасха — тамун Христос Воскресениеги

Пойнэйэ Христос Воскресениеги, Пасхэк — чомоодьэ православный праздникэк. Пасхагэ мит лэйтэйсьнуйли лэмдик таңнуги оодьоодэк, тамун Новый Заветкэ илэклоодьэ евангелистэпул шурэлэшльэлңа — Матфей, Марк, Лука таат Иоанн.

Греческий ажуулэ «пасха» тамун «избавление» оой.

Тиң праздниккэ чумут православный шоромопул айаануңи — Иисус Христос эдьиэльэл, эдьул  амдолгэлэ албоожим тамунңин  айаануңи. Таат ньэйуөт «Христос Эдьиэльэл!» моннуңи, тамунңин антаайнуңи «Уйоодэ Эдьиэльэл!», таат льэт йугижиэнуңи.

Написать комментарий

семнадцать − 13 =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ