Ваҕариил вадулэн истуория Чуҥул кинигэ Якутскҕа киисэл

Ваҕариил вадулэн истуория Чуҥул кинигэ Якутскҕа киисэл

Якутскҕа 25 апрельҕа университетҕа чуҥул кинигэ “Ваҕариил вадулэн истуория” киисэл льэл. Нимэлэсиичэпэ Москваҕат тадаат Якутскҕат — Александр Немировский, Валентина Акимова, Вячеслав Шадрин. Титтэл тудэ чаҕадьэл киисэл.

 

 

Монографияҕа тиндааткумун  XX биэкҕа ньиэдьийуол. Кинигэҕа ваҕариил вадулги истуория тадаат культура курильилпэ ичуойуол.   

 

Вадулпэ Чавлааҕарҕат тиндаальэ омо Чукотскҕа, Йохон лаҥудэҥҕа тадаат Магаданҕа саҕанэл. Российскай чуҥулҕа 2010 с. 1603 вадул чии льэл.  Вадулпэ йуорпурэньэй вадулпэҕа тадаат саалтудуруньэй одулпэҕа лиитэйуол. Этнографчэ, археологчэ, лингвистчэ, историячэ, антропологчэ чуҥдэл, хадаат вадулпэ пулгэйл тадаат тэньи курилил научнай дискуссияҕа тадаат гипотезаҕа тема льэл.   

 

             

Кинигаҕа научнай концепцияпэ вадулпэ хадаат пулгэйл курильиил, тадаат археологическай, историческай, палеонлингвистическай  антропологическай вадун материалпэ  льэл.

 

 

Киисэлҕа ученайпэ, историкпэ, монография рецензистпэ монил. Йавнэр чии  вадул этногенез проблема кэрэс. Тэньи монография элилльэ мираал этногенез проблема кэврэл. 

 

 

Нимэлэсиичэ планҕа көнмэгисчэ олиль пулгэрэйнучиил, тан ваай вадул истуория уорпэдуолҕа  нимэлэсул-будьэҥ.  2020 с. лаҥудэҥҕа ученайпэ  монография «Пространство жизнедеятельности «исчезающего» этноса: юкагиры Якутии в XX–XXI вв.» пулгэрэйл, туҥ кинигаҕа вадулпэ научнай курильиилпэ льэл

Мэмдэл Благотворительнай фонд “Ярхадана”, вадулпэ ассоциация, вадун омон чуольэдии собиэт виэл.

 

Ирина Курилова

Аруунмөрийэ – Тоенто Майя Андреевна 

Написать комментарий

тринадцать − двенадцать =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ