Нонап Һонҥачам эскэдьэк

Нонап Һонҥачам эскэдьэк

Һэбээҥнэвур, нонап һонҥачам эскэникэн, һэбдьэкэлдэҥэт гораллан.

 

Эрэв аанҥанирап “Дорова, һонҥачан” һэбдьэкэҥур Ньока төөрэҥнэн автономнай советскай социалистическай республика тэгубдэҥэн ньама, Кобяй улусан дапканмиар тунҥан, һупкучэкэт дьапканмиар анҥаниҥалтан дьалабгидаҥатан юбилейдутэн аанирит.

 

Ичукэнэкту куҥал бэйдьур дьонтучалбур таҥникан, иэсчимэтитэнн.

 

 

Чэлэн миан өмэн куҥал дьонтуридьур таҥритан. Дукридутан дьаанилтан бэлчэ бисиклэтэн, куҥал һонҥачан дьугулин бэйдьур мээнкэн мулгурур  гөөнчэтэн ай. Тачимур ноҥматан дьонтунтаки һидутми, иһимэк поэтал, дукамҥал һиэдьир мулгаттам. Эрэгэр тачин биврэрин. Мут тиик һааври дукамҥалти тачимур һидучивритэн һаагдыл дукамҥалдук. Платон Ламутскай Андрей Кривошапким, Василий Баргачам дукамҥа һотлан ньөвдэҥэн илунни бисни. Көчукэн биҥсит, иэлтэнчэ  ньуҥэнмиар анҥанилду, муту-дэ дуктакут таткатти бисин.

 

Эрэв иэсчимэчэку-дэмэр ээримкэттитэн Клавдия Кириллина, эвэдиҥи аит һаари һаагды бэй, Тамара Кейметинова, ”Һоогин” көплэтти ансамбль ҥуунэмэчимҥэн, Наталья Захарова, нулгэвэтти һупкучэкту гургэвчири. Тарак ээримкэтчэдьитэн көчукэн классал доолитан нонап оорин Варавина Есения (1кл), гиа – Стручкова Алгыстаана (2кл), или оорин Илья Захаров (4кл).

 

Кузьмин Ариан, Стручкова Алгыстаана, Захаров Илья, Кривошапкина Самира

 

Эгдьэн классалдук нонап оорин Винокурова Алекса (5кл), гиа — Кривошапкина Самира (9кл), или — Кривошапкин Коля (5кл). Этчэл ”Эскэн дукунач“ илкэмритэн. Дукридьур, таҥчалду “Тэкэн дукум” давуканит.

 

Тадук һөөнтэн “Оралчимҥа дьооданалбан һаавай” есчимэчэк бисин. Таду эттин ньан Стручкова Алгыстана. Дьанилчал стадала нулгэвэтти бими, аит таткавча.

 

Варавина Есения, Винокурова Алекса, Томская Элеонора

 

Көйэчимҥэлду, дэрэмкэтнэми эмчэлду, икэлбур ааниритан Ренат Степанов ньан Аниврин Алексеев, көплэтитэн “Һоогин“ асаткални.

 

 

Чакуча бэилбу, куҥалбу-да Һонҥачан балдачадьин эскэрин  П.А.Кейметинов гэрбэдьин МУП”Себян” ҥуунэмэчимҥэн Людмила Бурцева, ноҥан укчэннин стадалдула тугуһэк оон ҥэнэддивэн, эрэк оралчимҥалду һоо ургэ бисивэн. Долбаниҥман-инэҥиҥмэн һонҥачарбу этуннэвутэн, гор төөрэлбу чаҥатникан (үлдэникэн). Тарит һупкучэк директоран  Инесса Егорова эскэрин, эррөчин гургэ куҥав иргэчинду ай бисивэн илкэнин ньан.

 

Эчин Мут буглат аанҥантан Һонҥачачам бакалдаваттап. Мут унурап һонҥачан мутту оон ээрипчи бисивэн, тарак һойа бисэкэн эннэвур һиилра. Мутту Һонҥачан мэҥэн ээрин. Эскэн бидэн Һонҥачанду — Иҥэнь буг һаанидун! Эскэн тарав иргэтти оралчимҥалду!

                                                                                                       

З.А.Степанова, эври билэн, 2022 анҥани

Написать комментарий

четыре × 2 =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ