«Иҥэ, һонҥачан балдача»

«Иҥэ, һонҥачан балдача»

Наина Никитина, 6 классту һупкутти

 

Бадич ундэкэн миалрам

Нодакее ньамакее инэҥи

Дэлмичэ авландули оҥкадан

«Иҥэ, һонҥачан балдача,» —

Өрүсич ирканди би акму.

Һонҥачанму гудьэике

Иманрамдас ньобати.

Һонҥачаму исули!

Һовэк оран ооли!

Ньэсу-ньун эмули!

 

Илья Захаров, 4 классту һупкутти

 

Ҥэлкэ оодни ибгаикее!

Нергэт һедни нодакее!

Һонҥачаму балдадни

Ньөлтэн тоган ҥээриндун.

 

Настя КРИВОШАПКИНА, 5 классту һупкутти

 

Гудьэйэ һонҥачан

Ньөлтэм иттэн

Эньми бобаттникан,

Өктэй һэлиҥчин

Һоо ибгат туусаддан

Абгар бидьин энкэчэму

Исуридьи, учак оодьин

Оралбу көсчидэку бэлдьин.

 

Алгыстаана СТРУЧКОВА, 2 классту һупкутти

 

Гиачаму

Нонап нэлкэни

Ньөлтэлкэн инэҥидун

Һонҥачаму балдан.

Һиҥаньа инҥаталкан

Погоҥакан омкотлаи

Ньобати һаамудалкан.

Булуһи һонҥачаму

Би эҥэйэву, би гиачаму

Оран биһэкэн мут бидбип!

 

Ариан КУЗЬМИН, 1 классту һупкутти

 

Ҥэрикее инэҥиду

Һонҥачан балдача

Эньми һаттун

Гудьэикэ дэсчин

Исули, гиачаму,

Өруһив эмули

Абгар били эрэгэр

Ньэһэлкэн били касагач!

 

Есения ВАРАВИНА, 1 классту һупкутти

 

Һонҥачан балдан

Һэрилэ дөөмҥэдун

Ҥэрикее инэҥиду

Һонҥачан балдача

Эньми һаттун һуклэддэн

Исули, һонҥачан

Абгар, ньэсэлкэн били!

 

Элеонора Томская, 3 классту һупкутти

 

Нэлкэ эмрэн

Ньөлтэн һолканни.

Ньамси инэҥил оодда.

Дэлмичэлэ бивэчимсэм

Би ок-тас эчу иттэ

Көчукэм элэкэс

балдача һонҥачам.

Ирбэчэн биһэнни?

Адьит гу гөҥнэчэл

Һину экич бокна.

Эньми бодникан

Укал Һи куньанни

Адыкун инэҥили

Этэм һину һаара.

 

Аянесса Кейметинова, 4 классту һупкутти

 

Нэлкэни эмнэн, ньамси оодни.

Иманра ойдун һонҥачан балдан.

Килҥийа бөдэлчэлдьи иласчидни.

Иалданьа иасалчалдьи

Эрээли көйэттэн.

Би һонҥачам һооч айаврам

Исули, һонҥачан,исули

Һоо эгдьэн оран орто!

 

Самира Кривошапкина, 9 классту һупкутти

 

Нэлкэрэп иманра

Нибэҥэйэ тикрэн.

Нонап һонҥачал

Чөөнирлэ балдаврар.

Булуһи мокиҥа,

 

Куҥалби дисутми,

Ҥээлуки, һуличан-да

Эдэтэн бакра тугучэку

Дьөлбэр иманрач

Аймакань дасутни.

Написать комментарий

10 + один =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ