Һөөкамкачин дукун

Һөөкамкачин дукун

Тиик адыкун инэҥили Төөр ойлин чээлэлин Советскай ҥунмир эгдьэн ҥээлэм кусинду1941-1945 анҥанилду бичэду фашисты Гитлер Германиябан дабдуканидьи, Европа ҥунмирэлбэн бэкэчутэн фашист көйчиндукун айдаҥан Дабдукан инэҥивэн 77-с анҥанин дьалабгичаван илкэндип.

Эрэк инэҥи мутту өрусив эмурин. Мут, тиикэрэп һээду ииндьиддил, бэил мэргэндукур төөҥкэникэн, һиилгадук айчалбу, ньэһэлкэн бинит дьугудун киҥкич кусиникэн, этчэлду эгдьэм ТЭКЭМ исурап ииндьиддилду-дэ, кусинду бинивур бөөчэлду-дэ. Ҥи-дэ, иак-та этэн омҥапта! Тарак анҥанил эрэгэр эскэбдьир, дьооҥчибдьир. Мут-дэмэр чэлэн Россия, Ньокаҥат төөрэҥэн бэилбэн Дабдукан инэҥидьин һоокамкаттам. Абгарач, ньэсэлкэнь ииндьиддэтэн дьулиттэп.

Һэбээндук З.Степанова.

Написать комментарий

три × 1 =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ