Чомоодьэ Пудоодьэ Подьорхоло!

Чомоодьэ Пудоодьэ Подьорхоло!

С Днем Великой Победы!

 

КАТЮША

 

Слова М.В. Исаковского. Музыка М.И. Блантера
Перевод на язык лесных юкагиров Л.Н. Деминой

 

Шөрилэ́т укэ́йльэлҥи я́блоньэпул, гру́шепул,
Шажи́ль унуҥдиэ́гэн чуруудьаа палаа́й.
Чоҕосьа́л лаҥи́ укэ́йльэл мит Катюша,
Чоҕосьа́лгэ чуруудьаа йахтаа́й.

 

Таат, хону́т, йахтаа́нуй мит Катюша,
Ханьи́л-куөйпэдиэ́гэлэ йахтарии́м,
Шурулэшоо́лги шубэдьэгэ́ мо́йнум,
Шубэдьэгэ́т тудэгэлэ́ иилугиим.

 

Мархи́ль йахтэги́, мархи́ль йахтэдиэ́ги,
Тэт йэльоо́дьэҥин мэрэ́йк.
Йуу́кэ грани́цагэ ии́лул куөйпэдиэ́ҥин
Ии́лугэльэ хонто́к Катюшагэ́т!

 

Мону́т лэйтэ́йгэн мархильдиэ́гэлэ,
Ходо́ йахтаа́нуй мэдии́гэн,
Мону́т эндии́гэн мит лэбиэ́гэлэ,
Титтэ́л анурэ́лгэлэ Катюша эндии́тэм.

 

Шөрилэ́т укэ́йльэлҥи я́блоньэпул, гру́шепул,
Шажи́ль унуҥдиэ́гэн чуруудьаа палаа́й.
Чоҕосьа́л лаҥи́ укэ́йльэл мит Катюша,
Чоҕосьа́лгэ чуруудьаа йахтаа́й.

Написать комментарий

один × 3 =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ