Якутскҕа городги лэвэйнбурубэ Арктикаҕа пуругуруул мэтул

Якутскҕа городги лэвэйнбурубэ Арктикаҕа пуругуруул мэтул

Солҕидьэ амутнэҥ саҕанэл город лэвэйнбурубэ “Арктика – пуругуруул лэвэйнбурубэ” Якутскҕа 23-25 чуоҕаймэ чальдьэдордьэҕа уучил. Туҥ солҕидьэ Российскай Федерация председательстваги мэмдэлпэҕа Арктическай собиэтҕа 2021-2023 сс. льэл. Фонд Росконгресс – мэмдэл оператор льэл.

 

Көдэн капитал Арктикаҕа пуругуруул российскай представительствадуолҕа приоритет маархуол льэл. Мааруол лэмльэмул тадаат саҕанэй чииги амутнэҥ эдьил пуругуруул – тэн государственнай политикаги Арктическай лэвэйнбурубэҕа лэмльэ мондэ льэл. Амутнэҥ город лэвэйнбурубэ — амутнэҥ эдьилҕа тадаат амутнэҥ инвестиционнай лэвэйнбурубэ льэл.

 

Солҕидьэҕа Российскай Федерация министерстваҕат йөкэн йэрпэйэ лохоҕойнубэ

тадаат Арктикэн пуругуруул, иностраннай чаҕадьэл министерства  чаҕадьэй чии

льэл, йөкэн йэрпэйэ лохоҕойнубэ тадаат Арктикэн пуругуруул корпорация ваай

Арктическай лэвэйнбурубэн регионпэн моойчэпэ тадаат экспертпэ льэл.

 

Солҕидьэн чии тэньи темапэ мэтул:

 • Арктическай пуругуруул оҕуолдуолҕа стратигическай план тадаат сервиснай экономика;
 • Качественнай тадаат насыщеннай город лэвэйнбурубэҕа арктическай городпэҕа лэмльэмул эдьилҕа;
 • Креативнай экономика – лэмльэ охоль Арктика пуругуруул оҕуолдуолҕа
 • Нидьирпэй сукунпэ тадаат омон-культурнай мэмдэл город лэвэйнбурубэ пуругуруулҕа;
 • Городпэ мастер-план, охоль Арктикаҕа, арктическай университетпэ тадаат ваарэчил лэвэйнбурубэн пуругуруулҕа, виэн регионпэ лэмльэмул чаҕадьэлпэ, арктическай стандарт амутнэҥ саҕанэл тадаат Ниҥомийэ.

 

Солҕидьэ онлайн-трансляция российскай представительства официальнай сайтҕа льэтэл: https://arctic-council-russia.ru/events/razvitie-chelovecheskogo-kapitala-v-arktike/konferentsiya-po-obespecheniyu-komfortnoy-gorodskoy-sredy-v-arktike/

 

Ньаачэд-оно: traveltimes.ru

Аруунмөрийэ: Тоенто Мария

Написать комментарий

пятнадцать + 6 =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ