Ньока төөрэҥнэн Иҥэнь буг адыкун таҥулкасал ҥунмирэл оилбутан тиитэл ичин бичэдьин эмээбукэндэвур гургэвчирил чакубдьир

Ньока төөрэҥнэн Иҥэнь буг адыкун таҥулкасал ҥунмирэл оилбутан тиитэл ичин бичэдьин эмээбукэндэвур гургэвчирил чакубдьир

Эрэк анҥамтач чакабчал бэил тиитэрэп ҥунмирэл оилбутан амаски арукандавур ,патенту-да ооннатан. Якутскла бисин  эрэв тэгучэл чакабакатан  “Лаборатория одежды коренных малочисленных народов “Сириктэ” гэрбэ.

   

Эвэнкиды төөрэндук ньучидила тулматми, ”сириктэ” — эрэк “сухожильная нить» (эвэдит — дэмэр “һум томкича”). Адыкун таҥулкасал Иҥэнь буг ҥунмирэлни оилбур эрэгэр һумэч “сиритктэч” һаҥангараритан.

  

Чакабакла бичэл бэил чэлэдьур гөнчэдьитэн, тиитэрэп ойур дысучиннэт һээн эмрэн.

 

Амаргаг һээду, мут оилбут мэнҥидьур таҥутникан, тетэмэттил  һойалбур. Һэрэчэҥэлти,оньачаҥалти, нисаҥалти бадатан чэлэн һамилик оодни (всё смешалось).

 

Өмэтэл ҥунмир оин һэрэчэҥэн һөнтэки биннэн. Эрэк иавут-та, нунмир одьамкиман-ул ,томаҥман-ул,  укчэнни, ичукэтти биннэн.

 

  

Элэкэс тэгубчэ ойу муитти бэил чакубдаҥатан тиитэрэпу арукандавур гургэвчиннэтэн, айдитмакан дьуллэ элэкэн бидэҥмэн, эникэн иав-да һөнтэлтэр, эвэнкил, эвэсэл, долгар, юкагирал, чукчэл оврачадьитан биннэн. Эли ҥунмир ҥэнэҥэлни, учёнай-этнографаҥални, ҥунмирэл ассоциациялни киҥкич гургэвчиннэтэн.

 

Чакабакту лаборатория ҥунэмэчимҥэвэн һинмаритан, Михаил Андрееву. Ноҥан бэйдьи декоративнай-прикладной искусство ҥэнэҥэн,Иҥэнь буг адыкун таҥулкасал ҥунмирэлни Оленёк райондукутан һопкилкан.

 

Михаил Андреев укчэннэн учредительнай докумелбу чакаддивур Ньока төөрэҥэн Минюстлан һорудавур.

                                                              

Ирина Курилова дукран, Зоя Степанова тулматтан

 

 

Написать комментарий

14 − девять =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ