Ненкан тикток пайпэ тадаат вадун нимэлэсиичэ: российскай кинотеатрпэҕа документальнай кинолэҥ “Арктикан аҥадэлил” пулгэйл.

Ненкан тикток пайпэ тадаат вадун нимэлэсиичэ: российскай кинотеатрпэҕа документальнай кинолэҥ “Арктикан аҥадэлил” пулгэйл.

Документальнай кинолэҥ “Арктикан аҥадэлил” эдьилҕанэ Чавлааҕар лукунбурубэҕа российскай кинотетрпэҕа 26 чуоҕаймэ чальдьэдордьэҕа пулгэйл. Кинолэҥ йалуонь ньиэдьилҕат льэл. — «Афиша Daily» мэтул.       

Элилльэ кинолэ охольэ ваарэчил ненкан пайпэҕанэ Масне ньиэдьий, хади ах тиктокҕанэ курильиилньэй. Пайпэ город ньаңальаруул тудэ чуум чаҕадьэй. Тудэл тудэ чуумҕа мааруол мөрум.

 

Көнмэгисчэ ньиэдьил Тайбареев чииҕа тадил. Титтэлҕа омон сукун иҥдьийэ нимэ льэл. Съемочнай чии ньаҕа титтэлньэҥ ньидьэрпэй илэн савапэ сукундуолҕа кэвэйл тадаат волмэн обрядпэ кэрэс.

Йалмэсчэ истуория авторҕанэ Николай Курилов стихотворение “Эвйэ” вадун арууҕа ньиэдьил. Ваавачэ арууҕа туҥ  стихотворение киноҕа “Брат-2” льэл.

 

Картина лэмльэл көдэ московскай ресторатор тадаат диджей Денис Симачев льэл. Симачев Чавлааҕарҕа уул, нэмэ Арктикан аҥадэлил кэрэс тадаат маарханҕа композицияҕа пулгэйл. Ханин кинолэ йуоҕай тудэл диджей-сет йуорай ах эвйэн алҕамлал омон  йахтэҕат чама вездехотҕа йуораал.

 

Кэрэс кинолэҥ Ямало-ненецкайҕа тадаат Ненецкай округҕа, ваай Йохон лаҥудэҥҕа уучич. Съемкаҕа тадаат монтажҕа йалуонь киндьэпэ уул.     

        

Источник: НацАкцент

 

Аруунмөрийэ: Тоенто Мария

Написать комментарий

тринадцать − 7 =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ