«Чиэдьэ – чиэдьэльэ кэбэйги!» таат «Чиэдьэ – чиэдьэльэ кэбэйги Нелемнэйгэ»

«Чиэдьэ – чиэдьэльэ кэбэйги!» таат «Чиэдьэ – чиэдьэльэ кэбэйги Нелемнэйгэ»

Миткэ лэбиэ календарьги йиэнбэдэк. Одул культурэгэ йаан поорэлэк льэл. Иркиштэ поорэ ньууги, миир киндьэк таат иисьэдамун киндьэк, атахлиштэ поорэк – шилльэмэ – шилльэ параак, тамун оонуй шилльэ киндьэгэ, таат йалмэштэ поорэк тамун – шоңдьилльэ – унуң шэльгооги параак, тамун оонуй унуң киндьэгэ. Тамунгэн миткэ чиэдьэ кэбэйлоол парааги оонуй шилльэ киндьэгэ, хаин чиэдьэ кэбэйнуй.

 

Нелемнэйгэ чиэдьэ кэбэйлоол параагэ миткэ праздникэк оонуннуй! Миткэ театр оонуннуй: Баба Яганьэ, домовенок Кузяньэ, скоморохпэньэ,  Чиэдьэньэ таат Поорэньэ. Таат концерт оонуннуй, йахтаануңи, лоңдаануңи. Йахтаануңи одул титэ, луси титэ, йахал титэ. Конкурс —выставка оонуй чучелпэ эгэтиэнуңа – праздник символги «Барыня – Сударыня». Таат забава куөйпэпңин оонуй: «Лосил чинэл», «Йэрэмэ эрбэдэйл». Паайпэпңин: «Валенкэпул пэшшэйл», чумутңин » Йэрэмэ будиэ мешокэ кимдьоол», «Канатэ абудоол», «Чэнчэ стартэпул».

 

Таат, тамун льэдэгэ, атахун акцияпул льэйоонпэк: «100 блинпэлэк -– 100 кэнмэпул», 100-ньэмолҕилңин ЯАССР, таң блинпэгэлэ аальэлум таат шоромопңин лэйдин тадиильэлум Андрей Иванович Шалугин.

 

 

Таат «100-метровкалэк 100-ньэмолҕилңин ЯАССР» – сто метровый шубэжэлэк село шоромопңин.

Чэмэрэйльэл таң праздник, чучелгэлэ пиэдэтңам, пожарный безопасность лэйдиит, таат сельский ярмарка оойоодэк таат награждение оойоодэк.

 

«Барыня — Сударыня» конкурскэ чуму участникпэңин  наградэлэ тадиильэлңа: коллектив дошкольной группы МКОУ НСОШ им. Текки Одулока ( руководительги Андрющенко М.Н.), коллектив 6 класса ( руководительги Миронова А.Н.), опытный участникңин Филатова Татьяна Спиридоновна таат йукуөл участникңин – Филатов Леонид, 2 — ньмолҕилньэй.

 

 

«100- метровка 100-ньэмолҕилңин ЯАССР»: паайпэдуөрпэ(йукуөдьэ звенок): 1 местэк – Стелла Филатова, 2 местэк – Илона Эглонс, 3 местэк – Лана Кириллина; паайпэдуөрпэ( ордьэн звенок): 1 местэк – София Андрющенко, 2 местэк – Сахайа Миронова.

 

Паайпэпул ( чомоодьэ забег – 10 участницэпул): 1 местэк – Надежда Ларионова, 2 местэк – Мария Андрющенко, 3 местэк – Эльвира Черкасова таат Татьяна Филатова;

 

Куөйпэдуөрпэ ( йукуөдьэ звенок): 1 местэк –  Родион Дзингалевский, 2 местэк – Андрей Солнцев, 3 местэк – Сергей Ларионов.

 

 

Куөйпэдуөрпэ (ордьол звенок): 1 местэк – Вячеслав Солнцев, 2 местэк – Юрий Тимофеев.

Адилпэ: 1 местэк – Владислав Солнцев, 2 местэк – Валентин Громов, 3 местэк – Кирилл Спиридонов.

 

Чумут участникпэникпэңин ценный призкалэ кэйңам, нилги эд поньо. Спонсорпэ : ИП Одринский А.В., таат уөрпэндьэ Борис таат Анна Одринскийпэ, мит титтин пасибэлэдайнуйли. Коллектив этнокультурного центра «Ярхадана» аай пасибэлэдайнум село шоромопңин праздник аалолдэгэн.

 

Праздник омось льэйбэдэк, чиэдьэлэ омось лэйтэсьут, праздниккэлэ аальэлңа!

 

Алена Миронова.

Одул титэ шурэлэшум Демина Л.Н.

Написать комментарий

17 + один =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ