Эвэди төгрэндули куҥал гургэтэн

Эвэди төгрэндули куҥал гургэтэн

Һупкучэклэт 9-и,11 класс куҥалдутан һөкси һээ эмрэн. Ноҥартан государственнай экзамемур дьавукандьидда.
Муттулэ эрэгэр нонапач эвэди төөрэндули экзаменал бивэттэ. Эрэв анҥану дыги классал эври билэн дулакндун дукритан гургэвур, 11-дэмэр класс һупкуттилни эври билэн амаргаг инэҥилдун дукритан. Эрэв инэҥив, эври унма 18 инэҥидун 9-и класс һупкуттилни дьавукан. 12 куҥадук дьапканни Һо аич төөрэмур һаарил бими, тунҥанду, дигэнду дукра. Таду би һоч өрэҥчирэм. Тачин куҥал дьулэски-дэ төөрэмур һээрникэн, айавникан, биниливур һөлбучэддэтэн мэргэндукуй дьулиттэм.

 

З.А.Степанова

Авторни фотол: 9 класс һупкуттилни экзамендула

Написать комментарий

2 × три =

 • һ
 • ө
 • ҕ
 • ү
 • ҥ
 • ӫ
 • w
 • ӧ
 • ӄ
 • ԓ
 • ӈ
 • ʼ